4th Annual Asset–Liability Management Academy

4th Annual Asset – Liability Management Academy

Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton
18.–20.09. 2019.

Želimo zahvaliti svim polaznicima trodnevnog intenzivnog specijalističkog edukacijskog programa „4th Annual Asset – Liability Management Academy“ na sudjelovanju i ukazanom povjerenju.

Želimo svima zahvaliti na sjajnoj interakciji s predavačima i na dijeljenju svojih znanja i iskustava s ostalim polaznicima akademije čime smo svi bili na dobitku!

Propustili ste prijaviti se za sudjelovanje na ovom specijalističkom edukacijskom programu?  U tom slučaju u svojim kalendarima zabilježite datume 16 . – 18.09.2020. za kada je planirana 5th Annual Asset – Liability Management Academy!

Ujedno se prijavite na Op2M newsletter listu i budite informirani o aktualnostima »»

Upoznajte se sa sadržajem i konceptom završene 4th Annual Asset – Liability Management Academy.

Sudionici na ALMA IV:

 • OTP banka d.d.
 • Raiffeisen Bank d.d. BiH
 • Hrvatska banka za obnovu i razvitak
 • Delavska hranilnica d.d. Ljubljana
 • Raiffeisenbank Austria d.d.
 • Komercijalna banka a.d. Banja Luka
 • Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
 • NLB banka a.d. Skopje
 • Universal Capital Bank a.d. Podgorica
 • Nova Kreditna banka Maribor d.d.
 • Bosna Bank International d.d. Sarajevo

 

Hvala Vam svima i vidimo se sljedeće godine i to 16.-18.09.2020!

Vaš Op2M tim!

Galerija

4th Annual Asset – Liability Management Academy

Op2M seminar Doubletree by Hilton Zagreb

Zagreb, Hotel DoubleTree by Hilton
18. – 20. 09.2019.

4th Annual Asset-Liability Management Academy

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book)?

Koliko ste upoznati s najavom nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, čiji se draft očekuje početkom 2020. godine?

Uspijevate li se u potpunosti prilagoditi novim regulatornim zahtjevima u smislu kapitala i likvidnosti?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva i konkurentnog okruženja?

Op2M tim nudi rješenja i odgovore i zato Vas sa zadovoljstvom pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program
4th Annual Asset-Liability Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Asset-Liability Management Academy edukacijski program?

Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizika proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima (kako bi prodajni sektori bili orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima).

Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare.

Međutim, bez obzira na potencijalne prepreke (s obzirom na to da su neka financijska tržišta razvijena više, dok neka imaju ograničeni spektar instrumenata), vrlo bitno je apostrofirati da i dalje specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata. Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik kao i rizik nelikvidnosti koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM–om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana.

U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II (05/2019), još više se očvršćuju kapitalne pozicije, likvidnosni omjeri i upravljanje kamatnim rizikom.

Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.

Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III čiji se draft očekuje uskoro od Europske komisije (početak 2020. godine), a tek nedavno implementiran je novi standard upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) meritoran od 30.06.2019. odnosno 31.12.2019.

S druge strane, svjedoci smo iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. Navedena situacija rezultira velikim pritiskom na kamatne stope spuštajući referentne stope na povijesno niske razine, kako na dugoročnom kraju krivulje, tako i na kratkoročnom kraju.

Još nedavno očekivanja su bila pozitivna u smjeru podizanja baznih kamatnih stopa unutar EU, međutim politika ECB-a očekuje da će ključne kamatne stope ostati na sadašnjim razinama barem do polovice 2020. godine i ECB će provoditi takvu monetarnu politiku sve dok se ne ostvare targetirane veličine inflacije (ispod, ali blizu 2% u srednjoročnom razdoblju) i generalno dok makroekonomska razina ne dosegne ciljane veličine. Paralelno iz SAD-u dolaze najave korekcije bazičnog kamatnjaka, što znači da u narednom vremenskom horizontu možemo očekivati vrlo velike količine likvidnosti uz politiku niskih kamatnih stopa.

Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Slijedom navedenog, uz činjenično stanje vrlo velike likvidnosti na domaćem tržištu, politike niskih kamatnih stopa, pritiska na marže i profitabilnost uz istovremeno vrlo ograničene instrumente upravljanja rizicima ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program 4th Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Op2M 4th Annual Asset-Liability Management Academy Zagreb

Image: Freepik.com. This cover has been designed using resources from Freepik.com

Kako je koncipiran Asset-Liability Management Academy?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

 1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
 2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
 3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
 4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
 5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee[1]) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije
 6. Dizajniranjem ključnih podatkovnih podloga i upravljanjem relevantnim podacima

Zašto sudjelovati na Asset-Liability Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove  prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen Asset-Liability Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Agenda 4th Annual Asset-Liability Management Academy

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Likvidnosni rizik
 2. Kamatni rizik

 

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom (Tihomir Bublić, HPB)

 1. ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management)
 2. FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
 3. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB implementaciju 2019
 4. Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
 5. Umjesto zaključka: Kako povezati ALM & TBM procese u zahtjevnim okolnostima?

 

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Marko Krneta, KPMG)

 1. Utjecaj IFRS 9 na izračun profitabilnosti
 2. Bilanca, strukture i promjene
 3. P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
 4. Procesna implementacija

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Srijeda – petak
  18. – 20. 09. 2019.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00; Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

 • Neto iznosi 4.125,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
 • Neto iznosi 554,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE.
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 11.09.2019.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko- tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.


Tihomir Bublić

Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.


Marko Krneta

Marko Krneta je specijalist u poslovnom savjetovanju financijskih institucija, s operativnim fokusom na upotrebi podatkovne analitike. Vodio je i sudjelovao u desecima credit scoring projekata u vodećim bankama u regiji i projektima regulatornog izvještavanja u okviru Basel II IRB-A implementacija. Praktičan rad u metodologijama profitabilnosti, upravljanja kreditnim i tržišnim rizicima stjecao je u razdoblju u kojem je MIS postao BI, a mining postao science. Zahvaljujući 13-godišnjem iskustvu u financijskoj industriji, kroz uloge financijskog analitičara, IT konzultanta i poslovnog savjetnika, u stanju je približiti primjere uspješnih implementacija, kao i raskorake koji se javljaju pri neuspješnom upravljanju očekivanjima. Kroz praktične primjere u stanju je objasniti principe suradnje i ukidanje strogih definicija rola između poslovnih odjela i informatike, ostvarenu kroz zajedničke podatkovne platforme unutar ili izvan okvira programskih paketa.

"If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary."
Jim Rohn

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Analiza i vizualizacija podataka s Power BI

Hotel Palace, Zagreb
15.03.2019.

Analiza i vizualizacija podataka pomoću Power BI alata

 • U svakodnevnom poslovanju koristite program Excel?
 • Pri analizi podataka u Excelu, najveći dio vremena trošite na uređivanje podataka i preslagivanje pivot tablica ili grafova?
 • Producirate predefinirane izvještaje na dnevnoj, tjednoj ili mjesečnoj bazi te se susrećete s konstantnim ponavljanjem jedno te istih radnji kako biste izvještaje osvježili s najnovijim podacima?
 • Koristite velike baze podataka te prilikom rada na istima često dolazi do blokiranja Excela?
 • Producirate velike izvještaje te imate izazov urediti izgled izvještaja kako bi svima bio čitljiv?
 • Vaše izvještaje koriste i drugi odjeli unutar organizacije te im svaku izmjenu šaljete putem e-maila?

Sve navedene aktivnosti predstavljaju pred-radnje kao što su uređivanje i organizacija podataka u smislene vizualne preglede raznih informacija ključnih za poslovanje Vaše organizacije.

Ukoliko imate potrebu smanjiti operativne radnje u Excelu te osloboditi vrijeme za kreativnije poslove, kao što je otkrivanje novih znanja iz dostupnih podataka, pri čemu bi Vam poslužili atraktivni vizualni prikazi, te želite da i ostali korisnici Vaših izvještaja prepoznaju korisne informacije iz Vaših izvještaja i pri odlučivanju postanu više orijentirani na podatke…

Mi imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na jednodnevni specijalistički edukacijski program u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga.

Analiza i vizualizacija podataka pomoću Power BI alata

Svjedoci smo revolucionarne promjene u kojoj je vještina programiranja dostupnija nego ikada ranije, a mi ćemo Vam to dodatno približiti i pomoći u što bržoj reakciji na potrebe za kvalitetnijim upravljanjem izvještajima.

Više ne morate biti programer da biste programirali. Pokazat ćemo Vam kako kreirati atraktivan vizualni prikaz i kako kompleksnije informacije i podatke prezentirati ostatku organizacije da im budu jasni i pregledni.

Koji su razlozi i motivacija da nam se pridružite?

 • Ograničenja Excela sve više Vam stvaraju izazov u svakodnevnom korištenju podataka u svrhu uređivanja, analize i vizualnih prikaza.
 • Želite smanjiti vrijeme koje trošite na suhoparne, operativne radnje u Excelu kako biste producirali željenu analizu ili izvještaj te osloboditi vrijeme za analizu informacija i odlučivanje.
 • Želite pojačati kulturu orijentiranosti na podatke pri donošenju odluka, ali zbog vremenske oskudice niste uvijek u stanju pravovremeno obraditi i urediti podatke u Excelu, kako bi bili dostupni za analizu.
 • Imate izazov oko vizualnog prikaza podataka što zbog količine informacije koje želite prikazati, što zbog nepovezanosti podataka između više izvora.

Power BI rješenja:

 1. Direktan pristup na bazu podataka.
 2. Izvještaj je dostupan i osvježen s najnovijim podacima u svakom trenutku.
 3. Interaktivno izvještavanje omogućuje promjenu vizualnog prikaza ovisno o potrebama korisnika na vrlo jednostavan i brz način.
 4. Izvještavanje putem dijeljenih nadzornih ploča.

Što dobivate sudjelovanjem na ovom edukacijskom programu?

Na ovom edukacijskom programu saznat ćete:

 • mogućnosti i prednosti korištenja Power BI alata, kako jednostavno odgovoriti na izazove i ograničenja koja imate prilikom korištenja Excela,
 • tehnike jednostavnog upravljanja podacima, unos podataka iz različitih izvora, kreiranje relacijske baze podataka, izrada kalkulacijskih stupaca i mjera te osnovne DAX funkcije
 • kako izraditi interaktivne izvještaje u obliku nadzornih ploča te jednostavno podijeliti iste unutar organizacije. Naučit ćete vrlo brzo kreirati atraktivan pregled podataka kojima upravljate.

Pomoći ćemo Vam u stjecanju znanja potrebnih za što lakši početak korištenja Power BI alata te ćemo Vam pomoći u idejnim rješenjima za izazove s kojima se susrećete u poslovanju.

Cilj ovog edukacijskog programa je da napravite značajan korak u povećanju kvalitete rada koju ste do sada imali koristeći tradicionalne alate. Vremenski ćete brže i jednostavnije odgovoriti na potrebe i upite koje ste do sada rješavali te će Vam se osloboditi prostor za kreativan rad, dok će rutinski biti minimaliziran.

Kome je namijenjena edukacija?

 • svim ključnim zaposlenicima i menadžerima, koji žele poboljšati standard izvještavanja unutar organizacije u kontekstu povećanja efikasnosti rada i podizanja kvalitete vizualnog prikaza
 • svima koji žele smanjiti količinu rutinskog, operativnog posla i saznati više o najnovijim trendovima kako bi kasnije uz puno manje uloženog rada svjedočili značajno kvalitetnijim rezultatima
 • djelatnicima i menadžmentu koji su zaduženi za praćenje efikasnosti rada prodajnih kanala
 • djelatnicima i menadžmentu koji su zaduženi za kontroling
 • Middle i Back Office, zaduženi za usklađivanje podataka, obradu i analizu
 • svima onima koji u spremni na sljedeći korak nakon Excela te si žele olakšati prvi korak u korištenju Power BI alata

Kako je strukturiran Power BI edukacijski program?

 1. Uvod u Power BI
  1. Općenito o alatu i mogućnostima korištenja
  2. Povezivanje s bazama podataka
  3. Uređivanje podataka
  4. Relacijske baze
 1. Studij slučaja (Case study) – praćenje efikasnosti rada prodaje
  1. Uređivanje različitih baza podataka i priprema za korištenje
  2. Osnovne transformacije: transformacija redova u stupce, dodavanje stupaca, dodavanje kalkulacijskih stupaca, formatiranje podataka, razdvajanje stupaca i dr.
  3. Izrada dimenzijskih tablica i povezivanje različitih baza podataka
  4. Kreiranje mjera koje služe za vrednovanje uspješnosti poslovanja (KPIs)
  5. Vizualni prikaz, izrada nadzornih ploča, Dashboards
 1.   Objava izvještaja i dijeljenje s kolegama
  1. Objavljivanje

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Petak  15.  03. 2019.
 • Edukacijski program počinje u 9:00, te traje do 16:00;
  (registracija sudionika se obavlja između 9:00 i 9:15)
 • Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M o.o. po prijavi, najkasnije 08.03.2019.
 • Neto iznos 1.375,00 kuna + PDV (25%) po polazniku iz RH.
 • Neto iznos 185,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na edukacijskom programu uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok,
  olovku, 2 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 1 ručak te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na zgrbavac@op2m.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačici

Anastazija Britvić

Anastazija Britvić ima iskustvo rada u financijskom i telekom sektoru s naglaskom na poslove vezane uz analizu podataka. Karijeru je započela kao volonter u Privrednoj banci Zagreb u kojoj je ubrzo dobila priliku raditi na automatizaciji procesa unosa i usklade podataka u funkciji analitičara Middle Office-a, u sklopu Sektora za upravljanje rizicima. 2007. godine prihvaća ponudu iz Hrvatske poštanske banke te karijeru nastavlja na poziciji dilera na deviznom tržištu, a kasnije i glavnog dilera za devizno tržište. Tamo upravlja deviznom pozicijom banke te trguje devizama u špekulativne svrhe i u svrhu zaštite, bavi se korporativnom prodajom financijskih proizvoda, sudjeluje u projektu implementacije sustava za trgovanje te se bavi fundamentalnom i tehničkom analizom tečaja. Također je dobila priliku u odjelu tržišnih rizika razviti model za vrednovanje portfelja banke.
2016. godine prihvaća izazov promjene industrije i zapošljava se u Tele2 gdje nastavlja s obogaćivanjem iskustva u kontekstu analiza i prognoziranja. Trenutno radi u tvrtki A1 Hrvatska u odjelu razvoja prodaje gdje se bavi kreiranjem modela u Power BI alatu s naglaskom na modele koji se odnose na optimizaciju poslovanja, izradu prodajnog funnel-a, predikcije prodajnih rezultata i slično.


Količina podataka svakodnevno raste kao i potreba za poslovnom inteligencijom, koja može pretvoriti podatke u podlogu za odlučivanje.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

3rd Annual Market Risk Management Academy

Op2M seminar Doubletree by Hilton Zagreb

DoubleTree by Hilton, Zagreb
20.02. – 22.02.2019.

3rd Annual Market Risk Management Academy

Jeste li svjesni činjenice da završetak kriznog razdoblja (Globalna kriza / kriza Eurozone), neizvjesnosti tržišnih prilika, velika količina likvidnosti u sustavima, pritisak na kamatne stope i marže, uz sve jače i zahtjevne regulatorne standarde (Basel IV / CRD V / CRR II), postavljaju nove alate i tehnike za kreditne institucije u cilju adekvatne optimizacije pozicije i ostvarivanja targetiranih rezultata?

Još uvijek, kao posljedica bujanja regulatornih promjena kojima ste izloženi posljednjih nekoliko godina, otežano stvarate sumarnu i logički koherentnu sliku ukupnih regulatornih zahtjeva kojima je Vaša institucija izložena u domeni tržišnih rizika?

Još uvijek niste u potpunosti sigurni kako uskladiti operativno upravljanje tržišnim rizicima, spomenutim naraslim regulatornim zahtjevima i ukupnom profitabilnošću poslovanja Vaše institucije?

Mi imamo rješenje za Vas!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

3rd Annual Market Risk Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, sredstvima, aktivom i pasivom i likvidnošću, regulatornom uskladom, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Zašto smo osmislili Market Risk Management Academy edukacijski program?

Recentna nas povijest uči da neadekvatno upravljanje tržišnim rizicima u poslovnim bankama može dovesti do prilično velikih gubitaka, a kod većih, međunarodno aktivnih, banaka čak i do bankrota. Stoga je za poslovne banke, koje nastoje održati svoje poslovanje stabilnim u post-kriznom razdoblju (obilježenim različitim tržišnim neizvjesnostima, niskim kamatnim stopama i monetarnim intervencijama te re-regulacijom cjelokupnog financijskog sektora) od velike važnosti uspostava robusnog i vrlo dinamičnog sustava, kao i pripadajuće infrastrukture za kontrolu i upravljanje tržišnim rizicima kojima su izložene u svom poslovanju, temeljenog na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišno-regulatornim uvjetima na veličinu i volatilnost različitih pozicija (kako onih u knjizi trgovanja, tako i onih u knjizi banke) sve više utječe i sve kompleksnija interakcija različitih komponenata tržišnih rizika s onim kreditnog rizika.

Upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama je od Globalne krize na ovamo definitivno ušlo u novu fazu svoga razvoja. Osim puno strožeg regulatornog okvira, kako onog na globalnoj razini, tako i onog na lokalnoj, tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega slabašnim (često stagnantnim) rastom i niskim prinosima, čak i negativnim na dužničke instrumente. S druge strane, jaz na referentne valute (EUR i USD) uz značajno povećanje kamatnih stopa na USD i još uvijek negativan teritorij za EUR postavlja nove izazove ukoliko određene komponente bilance sadržavaju predmetne valute i time utječu na otvorenu deviznu poziciju, kao i sve povezane efekte upravljanja istom.

Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih kategorija tržišnih rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), kao i dinamike tržišnih rizika i dinamike njene interakcije s onom kreditnog rizika u portfelju banke, njihove materijalizacije, odnosno transformacije u gubitke, korespondentni regulatorni zahtjevi i očekivanja bankovnih supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini kreditne institucije.

Na lokalnim SEE tržištima, u recentnom periodu, sve više uočavamo pojačanu potražnju za financiranjem u domicilnim valutama (induciranu CHF slučajem valutnog rizika i nesklonosti klijenata rizicima) vezanim uz fiksne kamatne stope. Uzevši u obzir činjenicu da lokalna tržišta novca i kapitala (s ograničenim volumenima i ročnostima) ne funkcioniraju u potpunosti kao u razvijenijim ekonomijama, i nemaju adekvatne sustave zaštite (hedging) potrebno je obratiti veću pažnju kako u upravljanju likvidnosnim rizikom dugoročnih pozicija (posebice na strani aktive), tako i razviti adekvatno upravljanje kamatnim rizikom, jer naime klijenti kako nisu skloni rizicima, potražuju i zahtijevaju upravo kredite s fiksnim kamatnim stopama u lokalnim valutama i to na sve duže rokove.

Uzevši u obzir činjenicu da swap krivulje lokalnih valuta u većini slučajeva ne postoje ili u slučaju mogućnosti hedging-a, cjenovnu komponentu je teško implementirati u cijenu proizvoda, za kreditne institucije se postavljaju daljnji izazovi u optimizaciji pozicija; kako spriječiti daljnji pad bilance (dospijećima kredita, velikoj količini likvidnosti u sustavu i vrlo velikom pritisku konkurencije) i zadovoljiti prodajne potrebe uz ujedno minimiziranje rizičnih pozicija.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima, posebno onih iz skupine tržišnih rizika, razumijevanje svih navedenih ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditne institucije u vrlo zahtjevnom periodu (tržišno – regulatornom), njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Market Risk Management Academy.

Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena upravljanja tržišnim rizicima, likvidnosnim rizikom kao i interakcije tržišnih s kreditnim rizikom u različitim režimima tržišne / specifične likvidnosti, te promjene relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, gdje će cjelokupni proces biti zaokružen (od upravljanja rizicima do optimizacije pozicija uz adekvatna rješenja) što će u konačnici poboljšati učinkovitost bankovnih profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Op2M usluge namjenjene managerima poslovnih banaka

Kako je koncipiran 3rd Annual Market Risk Management Academy edukacijski program?

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, s ciljem upoznavanja novih tehnika i metoda (kako s regulatorne, tako i s tržišne strane), zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditnih institucija.

 

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

 

 1. Svim komponentama iz skupine tržišnih rizika i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
 2. Dinamikom tržišnih rizika, kako u knjizi trgovanja, tako i u knjizi banke
 3. Metodologijom i svim elementima procesa izgradnje različitih ‘treasury’ limita, kao i ex post nadzora njihove utilizacije
 4. Dinamičkim upravljanjem tržišno-osjetljivim pozicijama banke
 5. Interakcijom ‘tresuary’ funkcije s funkcijom upravljanja aktivom i pasivom banke
 6. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
 7. Pragmatičnim načinima uporabe podataka o izloženosti tržišnim rizicima prilikom strukturiranja pojedinih tržišnih investicija, i s njima vezanom alokacijom regulatornog kapitala banke
 8. Upravljanjem tržišnim rizicima na strateškoj i operativnoj razini
 9. Razlikama, koje su svojstvene različitim veličinama institucija, o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje svih komponenata sustava upravljanja tržišnim rizicima

Zašto sudjelovati na 3rd Annual Market Risk Management Academy edukacijskom programu?

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. Redizajn MktRisk-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove  prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji koji će Vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Kome je namijenjen 3rd Annual Market Risk Management Academy?

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja tržišnim rizicima i specijalistima za upravljanje tržišnim rizicima
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Kako je strukturiran 3rd Annual Market Risk Management Academy edukacijski program?

Dan 1: Spektar i mjere tržišnih rizika (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Uvod
 2. Mjere tržišnog rizika
 3. Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
 4. Tehnika kontrole i upravljanja tržišnim rizikom

 

Dan 2: Tržišni rizici u knjizi trgovanja (Dada Radan, Sberbank)

 1. Uvod u ‘treasury’ funkciju
 2. Evolucija regulatorne norme
 3. Upravljanje, kontrola i monitoring tržišnog rizika u knjizi trgovanja

 

Dan 3: Tržišni rizici u knjizi banke (Tihomir Bublić, HPB)

 1. Upravljanje aktivom i pasivom – strateško upravljanje bilancom i total bank management
 2. Kamatni rizik – osnova ALM-a
 3. Likvidnosni rizik
 4. Tečajni rizik

 

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg Market Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se na zgrbavac@op2m.eu ili azupan@op2m.eu.

Vrijeme i mjesto održavanja

 • Srijeda – Petak  20. – 22.  02. 2019.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • DoubleTree by Hilton Zagreb, Ulica Grada Vukovara 269 A, Zagreb, RH

Naknada za pohađanje

 • Neto iznosi 4.125,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
 • Neto iznosi 554,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE.
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 13.02.2019.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Prijava

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na zgrbavac@op2m.eu ili azupan@op2m.eu.

O nama

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture,

možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

O predavačima

Stjepan Anić

Stjepan Anić
bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.


Dada Radan

Dada Radan
diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a, upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Nakon dugogodišnjeg rada u Erste banci obavljala je funkciju Voditelja tima Poslovnog kontrolinga (Poslovanje s poslovnim subjektima Grupe) u Addiko banci, a trenutno je na poziciji direktora u odjelu Strateško upravljanje rizicima u Sberbank.


Tihomir Bublić

Tihomir Bublić
dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.


There is nothing riskier than the widespread perception that there is no risk.
Howard Marks

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni financijski krajobraz!

Op2M/SystemArchitect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.