Jeste li jasno i u potpunosti razumjeli osnovna očekivanja koja se postavljaju pred organizacije od strane supervizora u domenama upravljanja rizicima i kapitalom u društvima za (re)osiguranja?

U kojoj mjeri uvođenje IFRS 17 standarda predstavlja opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati značajne promjene za računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele?

Zanima Vas kako demistificirati principe, ulogu, strukturu i ključne elemente IFRS 17 standarda kao i interakciju istoga s postavkama važećeg kapitalnog standarda (Solvency II)?

Zanima Vas kako najbolje iskoristiti ORSA proces da adekvatno i uspješno prilagodite svoje poslovanje novom poslovno-tržišnom okruženju uzrokovanom pandemijom COVID-19?

Kako sukladno supervizijskim smjernicama osigurati dostupnost relevantnih informacija risk menadžera, aktuara i controlling menadžera svim poslovnim linijama unutar organizacije? 

Jeste li u potpunosti iskoristili kapacitete Solvency II infrastrukture u cilju postizanja veće profitabilnosti i poslovanja? 

Na koji način protekom vremena unaprijediti metodologije, procese i uključenost prilikom donošenja strateških poslovnih odluka unutar ORSA-e kao procesa? 

Op2M nudi rješenja i odgovore na ova i slična pitanja te vas pozivamo da nam se pridružite na osmom po redu izdanju specijalističkog edukacijskog programa:

VirtualOptom / Risk Academy:

6th Annual Insurance Risk Management Academy

06.07. – 21. 07. 2020. (6 sesija – 12h sati predavanja)

u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Industrija osiguranja već duži period prolazi kroz veliku transformaciju na svim razinama. Lokalna scena obilježena je prilagodbom novim uvjetima poslovanja u Solvency II svijetu što dovodi do konsolidacije broja igrača na tržištu, dok je globalnom scenom poduže vladao usporen trend rasta osiguranja uzrokovan postupnim smanjenjem utjecaja posljedica globalne krize na ukupna ekonomska kretanja. Međutim, dolaskom nove globalne krize uvjetovane pandemijom COVID-19, gdje će se posljedice iste tek jasnije vidjeti u nadolazećem periodu, svakako će industrija osjetiti značaj efekt, a društva biti prisiljena adekvatno reagirati na izazovno poslovno-tržišno okruženje.

I dalje smo suočeni s procesom (p)re-regulacije svih segmenata financijske industrije, a primjena Solventnosti II bila je za osiguratelje ključna u ovom procesu. Regulatorni proces time ne staje, te je novi val regulatornih promjena donio značajne novosti tijekom zadnje dvije godine, koje su usmjerene na područja distribucije i zaštite potrošača. Ove promjene imaju snažan utjecaj i na ukupno poslovanje osiguratelja i njegove sustave upravljanja rizicima, a nadolazeći IFRS 17 i daljnja revizija Solvency II standarda tek će pokrenuti daljnji val velikih promjena.

S obzirom na značajne promjene i izazove koje donosi IFRS 17, prijelazno razdoblje treba mudro iskoristiti za pripremu poslovanja usklađenog s novim standardom. Uvođenje potrebnih promjena predstavlja vrlo opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele. Stoga je sada pravo vrijeme da se i Vaš tim eksperata i menadžera dobro pripremi kako bi bio u stanju osmisliti sveobuhvatan i detaljan plan takvog projekta, koji sadrži relevantne procesne, podatkovno-tehnološke, organizacijske, kompetencijske i proceduralne aspekte.

Također, u području životnih osiguranja događaju se značajne promjene i osiguranja su stavljena pred velike izazove zbog okruženja niskih kamatnih stopa i posljedično tradicionalna životna osiguranja odlaze u povijest.

Sve ovo postupno vrši pritisak na ukupnu profitabilnost društava za osiguranje i reosiguranje, zbog čega na globalnoj razini industrija osiguranja nastoji putem različitih konsolidacijskih procesa i optimizacije poslovanja iznaći rješenja, koja su organizacijski, procesno, kompetencijski i troškovno optimizirana prema novonastalim okolnostima. Unutar ovakvih okolnosti, obilježenih rastućom razinom kompleksnosti, dolazi do evidentne potrebe za značajnim poboljšanjima u domeni metodologija i sustava kontrole i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, od čega će u konačnici imati koristi kako vlasnici društava, tako i sami osiguranici.

Iz navedenog se da zaključiti da će važnost, a time i odgovornost risk menadžera i aktuara u društvima za osiguranje sve više rasti. U ovom trenutku diljem kontinenta risk menadžeri iznalaze načine kako da implementiraju nove (sofisticiranije i sveobuhvatnije) okvire za kontrolu i upravljanje rizicima na razini društava. Pojmovi kao što su fer vrijednost, ALM, VaR, apetit za rizikom, regulatorni i interni kapital, ispitivanje otpornosti na stres ili na-riziku-temeljene mjere učinkovitosti poslovanja (kao što su EVA i RAROC) dominiraju njihovim agendama, dok prilagodba novim standardima i konceptima koje nameće IFRS 17 tek uzima maha.

Primjerena implementacija ovih koncepata zahtjeva znatno više od pukog provođenja različitih izračuna, popunjavanja regulatorski specificiranih izvještajnih tablica i razvoj kvantitativnih modela. Ona zahtjeva dubinsko razumijevanje poslovanja i promjenu u temeljnom načinu na koji se rizici uključuju u samo donošenje odluka, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini. Zbog toga će se mnogi ljudi unutar društava za osiguranje, u narednom razdoblju, susresti s njima (bilo direktno ili indirektno), želeći ih interpretirati i primijeniti u realnim poslovnim procesima.

article photos

Zbog toga je prije svega na široj razini industrije osiguranja nužno razjasniti, razumjeti i usvojiti spomenutu terminologiju iz domene kontrole i upravljanja rizicima, te nakon toga educirati i stručno osposobiti novi tip risk menadžera u društvima za osiguranje, koji će znati identificirati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju, procijeniti ih te njima upravljati razumijevajući pritom temelje osigurateljnog poslovanja i uključiti ih u sve segmente odlučivanja i upravljanja poslovanjem.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom ekspertize u poslovanju koju, trenutno, dostupni resursi u dobrom dijelu društava nisu u mogućnosti u potpunosti osigurati.

Stoga Vas, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, Insurance Risk Management Academy edukacijski program, koji će Vam, fokusirajući se samo na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, u relativno kratkom vremenu pomoći da ovladate punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati Vašu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te Vašu upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku razvoja značajnih rizika u svim segmentima portfelja društva za osiguranje (od razine portfelja osiguranja i investicijskog portfelja do one ukupnog poslovanja) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
 2. Eksplicira relevantne metode i alate kontrole i upravljanja rizicima, koji osigurateljnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati svim segmentima portfelja (od specifikacije i dokumentiranja svih segmenata sustava kontrole i upravljanja rizicima društva, uspostave standardiziranih procesa odlučivanja temeljenih na procjeni rizika, sustava monitoringa po tipovima osiguranja i klasama imovine, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje imovine i obaveza te planiranja i određivanja adekvatnosti razine i strukture prihvatljivih vlastitih sredstava).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo vam u stjecanju specifičnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinijeti potrebama vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za osiguranje i reosiguranje, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem menadžmentu društava za osiguranje
 • Risk menadžerima, aktuarima te specijalistima i analitičarima iz područja upravljanja rizicima
 • Underwriter-ima
 • Investicijskim menadžerima i specijalistima za upravljanje investicijskim portfeljem
 • Compliance officer-ima
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • ALM menadžerima
 • Menadžerima projekata i specijalistima iz područja upravljanja dokumentacijom
 • IT specijalistima i menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja
 • Računovodstvenim i kontroling analitičarima društava za osiguranje

Tema: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje I: Osigurateljni  rizici

I. sesija   06.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Uvodni dio
  1. Osigurateljni rizik – obuhvat i značenje
  2. Rizik je osigurateljima u krvi
 2. Terminološki uvod
  1. Tipovi rizika s kojima se susreću osiguratelji
  2. Apetit za rizikom
  3. Pojam «hedgeable» i «nonhedgeable» rizika
  4. Koncept VaR-a (vrijednosti izložene riziku) i Ekonomski kapital
  5. Prudencijalna uloga kapitala
  6. Koncept fer vrijednosti
  7. Osnovni pojmovi vezani uz Solventnost II (regulatorni zahtjevi za kapitalom, dostupni kapital i regulatorna specifikacija prihvatljivih vlastitih sredstva; Koncept modularnog („building block“) pristupa izračunu zahtjeva za kapitalom)

II. sesija  07.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Glavni dio: Osigurateljni («underwriting») rizici
  1. Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod životnih osiguranja
   1. Tipični rizici, proizvodi i izazovi
   2. Komponente
   3. SCR za rizik preuzimanja životnog osiguranja
  2. Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod neživotnih osiguranja
   1. Tipični rizici, proizvodi i izazovi
   2. Retail vs Corporate
   3. SCR za rizik preuzimanja neživotnog osiguranja
  3. Elementi okvira za upravljanje osigurateljnim rizicima
   1. Sustav upravljanja rizicima i upravljanje osigurateljnim rizicima
   2. Komponente tehničke pričuve
   3. Limiti zaštitne uloge namijenjene kapitalu od strane regulatora u domeni osigurateljnih rizika

Tema: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje II: Investicijski i operativni rizici

III. sesija 13.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Tipovi ulaganja i klase imovine društva za osiguranje
 2. Ulaganja i tržišni rizici
  1. Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola MktRisk-a
  2. SCR za tržišne rizike
  3. Elementi okvira za upravljanje tržišnim rizicima
 3. Ulaganja i kreditni rizici
  1. Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola CrRisk-a
  2. SCR za kreditne rizike
  3. Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
  4. Elementi okvira za upravljanje kreditnim rizicima
 4. Uvod u upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u društvima za osiguranje
  1. Uloga Odbora za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO)

IV. sesija 14.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Uobičajene poslovne linije u društvima za osiguranje i operativni rizici
  1. Komponente, procjena/mjerenje, upravljanje i kontrola OpRisk-a
  2. Zahtjev za kapitalom vezan uz operativne rizike
  3. Elementi okvira za upravljanje operativnim rizicima
 1. Uvod u poslovni rizik društva za osiguranje
  1. Komponente, procjena i kontrola BsRisk-a
 1. Ostali rizici primarno kvalitativne prirode
  1. Strateški rizik i trenutne promjene u poslovnom okruženju

Tema: Integrirano upravljanje rizicima na razini društva i ORSA proces

V. sesija 20.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Uvod u IFRS 17
  1. Klasifikacija ugovora o osiguranju
  2. Mjerenje ugovora o osigutanju
  3. Tranzicija na novi standard
 1. ORSA: Materijalna značajnost različitih tipova rizika
  1. Izgradnja i elementi kataloga/registra rizika
  2. Profil rizika društva
  3. Kvantifikacija apetita za rizikom
 1. Izračun internih zahtjeva za kapitalom po tipovima rizika
 1. Ukupni nestresirani interni zahtjev za kapitalom društva: Diversifikacijski učinci, inter-risk korelacije i agregacija različitih tipova rizika
  1. Usporedba internog zahtjeva za kapitalom, SCR-a, dostupnog kapitala i prihvatljivih vlastitih sredstava
  2. Planiranje kapitala

VI. sesija 21.07.2020.   14:00 – 16:00

 1. Ukupni stresirani interni zahtjev za kapitalom društva
  1. Ispitivanje osjetljivosti i stress testing po ključnim tipovima rizika – Finalni interni zahtjev za kapitalom
  2. Okvirni sadržaj ORSA politike i ORSA izvještaja
  3. Odnos prvog i drugog stupa Solventnosti II: od regulatornih zahtjeva do procesa odlučivanja temeljenog na rizicima
  4. Uvod u upravljanje kapitalom (sustavi limita i alokacija kapitala)
 1. Kontekstualizacija ORSA-e
  1. Utjecaj krize izazvane širenjem virusa COVID-19 na komponente ORSA procesa
 • 06.07.– 21. 07. 2020 (6 sesija svaka po 2h, ukupno 12h predavanja)
 • Trajanje pojedine sesije 14:00 – 16:00
 • Neto po polazniku 2.120,00kn + PDV (25%) po polazniku iz RH.
 • Neto po polazniku €279,00 po polazniku iz SEE.
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 01.07.2020.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na svih šest sesija, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).

Preuzmite prijavne obrasce:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

“Risk comes from not knowing what you´re doing.”
~ Warren Buffet

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851