1st Annual ESG Risk Management Academy

Imate li već uspostavljen robustan okvir upravljanja ESG rizicima sukladno očekivanjima svih uključenih strana u poslovanje financijske institucije, te sukladno prudencijalnim očekivanjima regulatora? 

Da li je upravljanje ESG rizicima već inkorporirano u vaše poslovne strategije i strategije upravljanja rizicima kojima je financijska institucija izložena ili može biti izložena? 

Posjedujete li adekvatne interne resurse i tehničku infrastrukturu, uključujući i odgovarajuće, dobro strukturirane i kvalitetne baze podataka, za upravljanje ESG rizicima u financijskoj instituciji? 

Da li je prikupljanje, pohranjivanje i upravljanje kvalitetom podataka relevantnih za ESG rizike već integrirano u informacijsko-tehnološke sustave financijske institucije? 

Uspijevate li osigurati nužnu učinkovitost i transparentnost internog i eksternog izvještavanja i objavljivanja? 

Koja su očekivanja vašeg lokalnog supervizora u domeni upravljanja ESG rizicima, te da li su potpuno ista za sve banke – sistemski relevantne, te one srednje i male? 

Zadovoljstvo nam je pozvati vas da se prijavite na specijalističku edukaciju tijekom koje će biti ponuđena sustavna, operativno provediva i funkcionalna rješenja, te jasni i razumljivi odgovori na spomenuta i mnoga druga pitanja vezana uz ovu aktualnu temu!

1st Annual ESG Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović

24. – 26. 04. 2024

Sustavno upravljanje okolišnim, socijalnim i upravljačkim – ESG rizicima nesumnjivo je ključni izazov sa kojim se financijske institucije trenutačno suočavaju unutar nacionalnog i globalnog gospodarstva. Općeprisutna i često polemizirana, te čini se sve kompleksnija problematika, osim primarno etičke, ima i svoju ekonomsko-financijsku dimenziju, te u tom smislu progresivno postaje sve relevantnija za banke. Povećani zahtjevi investitora i drugih uključenih strana u njihovo poslovanje za uslugama temeljenim na principima održivosti, kao i, u tom kontekstu, povećana očekivanja od strane nacionalnih regulatora, naglasili su potrebu sustavnog upravljanja ESG rizicima.

Dosljedna i pragmatična primjena standarda upravljanja ESG rizicima u prvom redu zahtjeva najviši stupanj svjesnosti unutar organizacije o karakteru „nove“ vrste rizika – okolišni, socijalni i upravljački kojima banke jesu ili mogu biti izložene. Holistički pristup upravljanju njima unutar sveukupnog sustava upravljanja rizicima u bankama, može polučiti jasne i opipljive rezultate koji ih ciljano pomjeraju ka efektivnom, efikasnom i održivom upravljanju rizicima i jačanju funkcije upravljanja rizicima.

Conditio sine qua non za banke je uspostava i praktična primjena metodološko-procesnog okvira za sveobuhvatno upravljanje ESG rizicima sukladno zahtjevima nacionalnih regulatora i europskim smjernicama o rizicima povezanim sa klimatskim promjenama i okolišem, te njegovo strukturalno inkorporiranje u postojeći procesni i organizacijski sustav. Upravljanje spomenutim rizicima mora biti neovisno od procesa njihovog preuzimanja, te je nužno raspolagati dostatnim i adekvatnim internim resursima za periodično preispitivanje i unapređenje cjelokupnog sustava njihovog identificiranja, kvantificiranja i nadziranja u bankama. 

ESG akademija svim njegovim sudionicima omogućava sveobuhvatno razumijevanje uloge i odgovornosti banaka u uspostavljanju i monitoriranju sustava upravljanja ESG rizicima, te stjecanje temeljnog znanja od renomiranih i operativno iskusnih stručnjaka u području upravljanja rizicima u financijskim institucijama u zemljama SEE Regije.

 • Ukazati na nužnost, značajnost i glavne motive uvođenja prudencijalnog reguliranog okvira za upravljanje ESG rizicima od strane nacionalnih regulatora, te, u tom smislu, pojasniti osnovne karakteristike i proces supervizije poslovanja banaka
 • Demistificirati sveobuhvatan postupak dizajniranja, razvoja, implementacije i nadziranja učinkovitog sustava upravljanja ESG rizicima, te razjasniti njegovu višestruku ulogu u sustavima korporacijskog upravljanja i upravljanja rizicima u bankama
 • Objasniti modalitete inkorporiranja sustava upravljanja ESG rizicima u poslovnu strategiju i korporativnu kulturu banaka, te način njegovog integriranja i sinhroniziranja s postojećim procesima poslovnog planiranja, operativnog poslovanja, te upravljanja i rukovođenja
 • Transferirati stručno praktično znanje o operativnom identificiranju, analiziranju, procjenjivanju, mitigiranju i kontroliranju ESG rizika, te uspostavi optimalnog sustava internog i eksternog izvještavanja i objavljivanja podataka i informacija relevantnih svim stakeholder-ima.
 • Temeljno razumijevanje značaja upravljanja ESG rizicima u bankama, te shvaćanje nužnosti uspostavljanja prudencijalnog regulatornog okvira za upravljanje spomenutim rizicima
 • Kritičko promišljanje o postojećem pristupu upravljanju ESG rizicima kojima su banke izložene ili mogu biti izložene, preispitivanje uspostavljenog procesno-metodološkog okvira i njegove učinkovitosti, nužnosti osiguranja sustavne podrške i baza podataka za potrebe identificiranja, upravljanja i izvještavanja o spomenutim rizicima
 • Razumijevanje načina dizajniranja, razvoja, implementacije i nadziranja metodološko-procesnog okvira, kao i odgovarajuće IT infrastrukture za upravljanje ESG rizicima na strateškoj i operativnoj razini sukladno vrsti, prirodi, veličini i kompleksnosti poslovnih aktivnosti banaka.

Vjerujemo da ćete uvidjeti relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog i sveobuhvatnog edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja ESG rizicima u financijskim institucijama, omogućiti i promptnu praktičnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima financijskih institucija koji na brz i učinkovit način žele proširiti postojeća i steći nova stručna znanja i vještine, te razmijeniti profesionalna iskustva sa kolegama u SEE Regiji:

 

 • Visokom, višem i srednjem menadžmentu
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kvalitetom kreditnog portfelja
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole kreditnog rizik
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja i kontrole rizika
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja likvidnošću
 • Voditeljima i specijalistima u domeni financija i financijskog kontrolinga
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja kapitalom
 • Voditeljima i specijalistima u domeni računovodstva
 • Voditeljima i specijalistima u domeni upravljanja informacijama i podacima
 • Internim revizorima
 • IT stručnjacima
 • Regulatorima i supervizorima

Dan 1: 24. 04. 2024 (srijeda) 

Razvoj ESG prudencijalne norme i supervizorska očekivanja 

 1. ESG rizici – Uvod u pojam
  1. Kategorije ESG rizika
  2. Ključna načela ESG-a, odgovornog bankarstva i održivog financiranja
  3. Razlozi kompleksnosti ESG okvira
  4. Uvod u EU ESG taksonomija
 2. Koliko su komponente ESG taksonomije relevantne za upravljanje rizicima?
 3. Koliko je relevantna za razvoj bankovne regulatorne norme?

 

 1. Uloga okolišnih rizika u prudencijalnom okviru za kreditne institucije
  1. Očekivanja i prioriteti lokalnih supervizora u kratkom roku
   1. Prioritizacija okolišnih rizika – E(SG)
   2. Prikupljanje podataka, uključivanje ESG-a u interne akte, inicijalna analiza prelijevanja i prilagodba javne objave
  2. Potencijalni razvoj regulative u dugom roku
   1. Standardizacija metodologije
   2. Segmentacija imovine i portfelja
 • Potencijalne promjene u Pillar I i Pillar II zahtjevima

 

 1. Očekivanja supervizora vezana uz implementaciju ESG norme
  1. Naglasak na E-rizike unutar ESG okvira
   1. Neodređenost supervizorskih očekivanja vezanih uz S i G rizike
  2. Minimalni elementi metodologije procjene značajnosti E-rizika
  3. Integracija utjecaja E-rizika u interne akte strateške razine
  4. Integracija upravljanja E-rizicima u corporate governance i kontrolne funkcije
  5. Integracija kontrole E-rizika u interni sustav monitoringa i kontrole rizika
  6. Analiza i dokumentiranje interakcije E-rizika sa ostalim (ključnim rizicima)
   1. Kreditni rizik – Utjecaj na metodologije procjene kreditne sposobnosti, klasifikacije kreditne kvalitete dužnika, kolateralizacije i na eliminacijske kriterije
   2. Operativni rizik – Utjecaj E-rizika na kontinuitet poslovanja i na pravni rizik
 • Likvidnosni rizik – Utjecaj E-rizika na komponente LCR-a, kao i na reputacijski rizik
 1. Tržišni rizici – Utjecaj E-rizika na pozicije tržišnog rizika
 2. ICAAP – Utjecaj E-rizika na određivanje internih zahtjeva za kapitalom

Dan 2: 25. 04. 2024 (četvrtak) 

ESG okvir poslovne banke – Implementacija ESG okvira u kreditnim institucijama 

 1. Strateška razina implementacije
  1. Interakcija ESG-a i poslovnog modela banke – naglasak na E-rizike
  2. Prilagodba Poslovne strategije banke i transformacija Strategije upravljanja rizicima
  3. Faze postupne implementacije E(SG) okvira u poslovni okvir – Praktična pitanja
 2. Utjecaj ESG-a na korporativno upravljanje u poslovnoj banci – prilagodba sustava KPI-eva
 3. Kako banka može mjeriti i pratiti svoj ugljični otisak

 

 1. Veza strateške i operativne razine: Nadogradnja ICAAP politike/metodologije
 2. Kako identificirati i procijeniti materijalnost kategorija ESG rizika – koncept dvostruke materijalnosti?
 3. Kako pratiti, ograničiti i minimizirati ESG rizik samostalno?
 4. Pitanje kvantifikabilnosti S i G rizika
 5. Analiza prelijevanja – Kako procijeniti, pratiti i ograničiti utjecaj izloženosti ESG rizicima prilikom provođenja procjene i praćenja drugih materijalno značajnih rizika?
 6. Ocjena kapitalne relevantnost ESG rizika
 7. Optimizacija Profila rizika i Apetita za rizikom na temelju uvažavanja ESG utjecaja i rizika
 8. Modifikacije metodologija za procjenu internih zahtjeva za kapitalom
 9. Uvažava li se princip proporcionalnosti u implementaciji ESG okvira?
 10. Problem različitih vremenskih horizonata ESG rizika i financijskih rizika u modeliranju ESG rizika
 11. Uloga klimatskih scenarija u testiranju otpornosti na stres – Potencijalna rješenja za prevladavanje postojećih podatkovnih i metodoloških praznina

Dan 3: 26. 04. 2024 (petak) 

Praktična implementacija ESG okvira u kreditnim institucijama 

 1. Operativna razina implementacije
 2. Interakcija E-rizika i kreditnog rizika:
 3. E-risk kategorizacija kreditnog portfelja (izračun ‘Green Asset Ratia’; iskoristivost tzv. E(SG) vanjskih rejtinga;  mapiranje organizacijske jedinice i poslovne linije)
 4. Kvantifikacija utjecaja E-rizika na mjere kreditnog rizika
 • Operacionalizacija izmjenjene Poslovne i Risk strategije:
 1. Kako prilagodite standarde kreditnog odobravanja utjecaju E-rizika – Analiza načina na koji E-risk faktori utječu na komponente kreditnog odobravanja (kreditnog kapaciteta, boniteta, kolateralizacije)
 2. Interakcija E-rizika i operativnih rizika:
 3. ESG rizici kao pokretači različitih kategorija operativnog rizika
 4. Kvantifikacija utjecaja E-rizika na mjere operativnog rizika (?)
 • Procjena utjecaja E-rizika na rizik kontinuiteta poslovanja
 1. Integracija okolišnih prijetnji u okvir za testiranje otpornosti modela operativnog rizika na stres
 2. Nadogradnja politike upravljanja operativnim rizikom
 3. Interakcija E-rizika i likvidnosnih rizika:
 4. Razumijevanje veze između okolišnih rizika i likvidnosti
 5. Analiza utjecaja ekstremnih okolišnih scenarija na likvidnost
 • Mogu li E-rizici (odnosno ekstremni okolišni uvjeti) doprinjeni stvaranju ili amplifikaciji likvidnosnih kriza
 1. Kvantifikacija utjecaja E-rizika na mjere likvidnosnog rizika: LCR i NSFR
 2. Utječu li ekstremni okolišni uvjeti na planiranje i održavanje likvidnosti?
 3. Nadogradnja politike upravljanja likvidnosnim rizikom
 4. Nadogradnja politika upravljanja ostalim rizicima (?)

 

 1. Tehnička razina implementacije
  1. Integracija E-risks u ključne poslovne procese
 2. Utvrđivanje ključnih E-rizika povezanih s operativnim procesima
 3. Implementacija kontrolnih mehanizama
 • Planiranje reakcija na operativne izazove uzrokovane okolišnim promjenama
  1. Nadogradnja procedure kreditnog odobravanja
 1. Utjecaj E-rizika na komponente kreditnog odobravanja (kreditnog kapaciteta, boniteta, kolateralizacije) – Zone prihvatljivosti
 2. ESG upitnik za klijente – Standardizirana procjena razine na kojoj su korporativni klijenti aktivno uključeni u ispunjenje globalnih ciljeva održivog razvoja I prelaska na niskougljično poslovanje
 • Modifikacija kreditne analize – Uključivanje parametara E-rizika u kreditnu analizu putem procjene održivosti poduzeća
  1. Nadogradnja procedure prikupljanja OpRisk podataka
 1. ESG rizici (indirektno) definirani unutar važeće OpRisk prudencijalne norme
  1. Javna objava
 2. Kako identificirati područja objave i financijskog izvješćivanja podložne ESG prilagodbi?
 3. Objava informacija o (materijalno značajnim) E-rizicima – Modifikacija godišnjeg izvješća o poslovanju Banke
 • Po polazniku neto 620,00€ + PDV, a uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M po prijavi, najkasnije do 22.04.2024
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju

Ovdje preuzmite Prijavni obrazac

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851