6th Annual Market Risk Management Academy

Upravlja li vaša institucija adekvatno kamatnim rizikom u knjizi banke u sferi izazova globalne pandemije, makroekonomske situacije i ovisno o veličini institucije upravljate li Pillar I zahtjevom ili ste spremni za iskorak u sofisticiraniju metodu i implementaciju Pillar II?

Jeste li svjesni činjenice da dolazi novi Basel IV standard apostrofiran u očekivanim izmjenama Europskog zakona o bankama (CRD VI / CRR III)?

U kojoj mjeri ste spremni na regulatorne izmjene vezane za kamatni rizik u knjizi banke čija primjena je obligatorna i u primjeni od 2021. godine (s implementacijom CRD V / CRR II paketa)?

Koliko uspješno i koliko adekvatno ispunjavate iznimno komplicirane regulatorne zahtjeve i usporedno upravljate tržišnim rizicima kojima ste izloženi u ovim izazovnim okolnostima?

Još uvijek tražite način kako u potpunosti uskladiti operativno upravljanje tržišnim rizicima sa spomenutim naraslim regulatornim zahtjevima pazeći pri tome na ukupnu profitabilnost poslovanja vaše institucije?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo da nam se pridružite na virtualnom izdanju šestog po redu specijalističkog edukacijskog programa:

VirtualOptom / Risk Academy:

6th Annual Market Risk Management Academy

23. – 25. 02. 2022. (6 sesija – 12h sati predavanja)

u sklopu naše Op2M/VirtualOptom linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, sredstvima, aktivom i pasivom i likvidnošću, regulatornom uskladom, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Recentna nas povijest uči da neadekvatno upravljanje tržišnim rizicima u poslovnim bankama može dovesti do prilično velikih gubitaka, a kod većih, međunarodno aktivnih banaka čak i do bankrota. Tržišne prilike, regulatorni zahtjevi, iznimno velike količine likvidnosti sagledavajući negativnu krivulju prinosa, koja se ipak sada smanjuje, pa čak i u određenom trenutku može promijeniti trend uz još uvijek velike neizvjesnosti inducirane COVID-19 pandemijom, apostrofiraju novi modus operandi upravljanja tržišnim rizicima.

Kako bi bili efikasni i ostvarili adekvatne ciljeve, a ne samo ispunili vrlo kompleksne regulatorne zahtjeve iz Total Bank Management aspekta (adekvatno optimirajući kapitalne zahtjeve i profitabilnost), kao i MREL zahtjeva, od iznimne je važnosti uspostaviti robusan, dinamičan i što je najvažnije prilagodljiv sustav za kontrolu i upravljanje tržišnim rizicima temeljen na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišno-regulatornim uvjetima na veličinu i volatilnost različitih pozicija (kako onih u knjizi trgovanja, tako i onih u knjizi banke) sve više utječe i sve kompleksnija interakcija različitih komponenata tržišnih rizika s onim kreditnog rizika.

Upravljanje tržišnim rizicima u sadašnjim izazovnim okolnostima ušlo je u novu fazu svoga razvoja. Osim puno strožeg regulatornog okvira (još izazovnijeg u nadolazećem periodu, kako onog na globalnoj, tako i onog na lokalnoj razini), tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega negativnim prinosima kroz kratkoročno – srednjeročni horizont koji bi u dugoročnom horizontu mogli promijeniti trend. U tom smislu, kako investiranje, tako i upravljanje tržišnim rizicima, postaje dodatno kompleksnije iz razloga što je potrebno anticipirati negativan prinos u poslovne modele, a istovremeno upravljati s cijelim svemirom rizika koje nam regulator definira, a tržišna praksa inducira.

Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih kategorija tržišnih rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), kao i dinamike tržišnih rizika i dinamike njene interakcije s onom kreditnog rizika u portfelju banke, njihove materijalizacije, odnosno transformacije u gubitke, korespondentni regulatorni zahtjevi i očekivanja bankovnih supervizora postaju nužnim i  jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini kreditne institucije.

Na lokalnim SEE tržištima, u recentnom periodu, sve više uočavamo pojačanu potražnju za financiranjem u domicilnim valutama vezanim uz fiksne kamatne stope na sve duže rokove. Uzevši u obzir činjenicu da lokalna tržišta novca i kapitala (s ograničenim volumenima i ročnostima) ne funkcioniraju u potpunosti kao u razvijenijim ekonomijama i nemaju adekvatne sustave zaštite (hedging), a ako i postoji, korelacije podložnih instrumenata su upitne, kao i volumeni, potrebno je obratiti veću pažnju, kako u upravljanju likvidnosnim rizikom dugoročnih pozicija (posebice na strani aktive), tako i razviti adekvatno upravljanje kamatnim rizikom. Naime, klijenti kako nisu skloni rizicima, potražuju i zahtijevaju upravo kredite s fiksnim kamatnim stopama u lokalnim valutama i to na sve duže rokove, a povrh svega toga (s obzirom da kamatne stope padaju) zahtijevaju od banaka refinanciranje uz povoljnije uvjete, pa je te proizvode potrebno separatno tretirati unutar IRRBB modela.
Zadnje, ne i manje bitno, u ugovorima često postoje ugrađene opcije koje je također potrebno uvezati unutar IRRBB paketa.

Uzevši u obzir činjenicu da swap krivulje lokalnih valuta u većini slučajeva ne postoje ili u slučaju mogućnosti hedging-a, cjenovnu komponentu je teško implementirati u cijenu proizvoda, za kreditne institucije se postavljaju daljnji izazovi u optimizaciji pozicija; kako spriječiti daljnji pad bilance (dospjećima kredita, velikoj količini likvidnosti u sustavu i vrlo velikom pritisku konkurencije) i zadovoljiti prodajne potrebe, financirajući pozicije fiksne aktive na duge rokove uz ujedno minimiziranje rizičnih pozicija.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima, posebno onih iz skupine tržišnih rizika, razumijevanje svih navedenih ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja ukupnom tržišno – osjetljivom pozicijom kreditne institucije, značaj njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Market Risk Management Academy.

Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena upravljanja tržišnim rizicima, likvidnosnim rizikom, optimizaciju IRRBB modela, kao i interakcije tržišnih s kreditnim rizikom u različitim režimima tržišne / specifične likvidnosti, te promjene relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, gdje će cjelokupni proces biti zaokružen (od upravljanja rizicima do optimizacije pozicija uz adekvatna rješenja) što će u konačnici poboljšati učinkovitost bankovnih profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, s ciljem upoznavanja novih tehnika i metoda (kako s regulatorne, tako i s tržišne strane), zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom kreditnih institucija

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

 1. Svim komponentama iz skupine tržišnih rizika i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
 2. Dinamikom tržišnih rizika, kako u knjizi trgovanja, tako i u knjizi banke
 3. Metodologijom i svim elementima procesa izgradnje različitih ‘treasury’ limita, kao i ex post nadzora njihove utilizacije
 4. Dinamičkim upravljanjem tržišno-osjetljivim pozicijama banke
 5. Interakcijom ‘tresuary’ funkcije s funkcijom upravljanja aktivom i pasivom banke
 6. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
 7. Pragmatičnim načinima uporabe podataka o izloženosti tržišnim rizicima prilikom strukturiranja pojedinih tržišnih investicija, i s njima vezanom alokacijom regulatornog kapitala banke
 8. Upravljanjem tržišnim rizicima na strateškoj i operativnoj razini
 9. Razlikama, koje su svojstvene različitim veličinama institucija, o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje svih komponenata sustava upravljanja tržišnim rizicima

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje tržišnim rizicima u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. Redizajn MktRisk-relevantnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji koji će vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako vaše institucije, tako i vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja tržišnim rizicima i specijalistima za upravljanje tržišnim rizicima
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Dan 1: Spektar i mjere tržišnih rizika (Stjepan Anić, Op2M)

1. Uvod

  • Pojam tržišnog rizika: Definicija i spektar
   • Kategorije tržišnog rizika
   • Vremenska dinamika tržišnog rizika: Tržišni rizik ‘trading’ i ‘non-trading’ aktivnosti
  • Segmenti tržišnog rizika
   • Tržišni sudionici i tipovi tržišta
   • Tržišna infrastruktura: poravnavanje i namira
  • Komponente (i podkomponente) tržišnog rizika – Definicije i objašnjenja osnovne dinamike
  • Osnovni pojmovi vezani uz tržišne rizike
   • Bid/Ask spread i pojam pozicije
   • Prinos: Kuponska stopa, stopa prinosa, kumulativna stopa prinosa (prinos do dospijeća), ostvarena stopa prinosa

2. Mjere tržišnog rizika

  • Statističke mjere središnje tendencije i varijacije
  • VaR: Koncept vrijednosti izložene riziku
   • Uvod u tri standardne metode izračuna VaR-a
  • Standardne mjere rizika po komponentama tržišnog rizika
   • Mjere tržišnih rizika od trgovačkih i netrgovačkih aktivnosti
    • ‘Stock’ i ‘flow’ pristup mjerenju
    • Mjere cjenovne osjetljivosti na promjene kamatnih stopa: Duracija i konveksnost
    • Operativne i strukturne mjere kamatnog rizika: EaR i EVE

3.Interakcija tržišnog i kreditnog rizika

  • Pojam i mjere korelacije
  • Likvidnost tržišta i priroda interakcije kreditnog i tržišnog rizika
   • Inducirani rizici

4.Tehnika kontrole i upravljanja tržišnim rizikom

  • Ex ante upravljanje tržišnim rizikom
   • Sustavi limitiranja komponenti tržišnog rizika i apetit za tržišnim rizikom
  • Ex post mitigacija tržišnog rizika
   • Swap i Forward ugovori
   • Opcijski ugovori

5.Izazovi upravljanja tržišnim rizikom tijekom COVID – 19 pandemije

Dan 2: Tržišni rizici u knjizi trgovanja (Stjepan Anić, Op2M)

1. Uvod u ‘treasury’ funkciju

  • Uloga funkcije riznice
  • Upravljanje gotovinom i radnim kapitalom kreditne institucije
  • RT i RC organizacijske jedinice vezane uz trgovačke aktivnosti
  • Standardna organizacija riznice: Front-, Mid- i Back-office
   • FO: Dealeri i traderi
  • Desk-ovi: Credit/FI/MM, FX i CM/Eq
  • Standardni tipovi ‘treasury deal-ova’
  • Integracija riznice s funkcijom kontrole rizika

2.Evolucija regulatorne norme

  • Tržišni rizik u knjizi trgovanja i knjizi banke
  • Regulatorne mjere: Tretman unutar prvog stupa
   • Opći i specifični tržišni rizik
   • Standardizirani pristup i pristup internog mjerenja
   • Recentne promjene regulatornog tretmana
    • Tretman kreditnog rizika u TB: Uvod u IRC i CCR
    • Revizija bazelskog okvira za tržišni rizik i TB
    • Promjena kapitalnih zahtjeva: IRC i CVA
   • Fundamental review of the Trading Book
    • Izmjena definicije Knjige Banke i Knjige trgovanja
   • Interne mjere: Tretman unutar drugog stupa
    • Apetit za tržišnim rizikom
    • Ispitivanje otpornosti na stres: Tipični primjeri ispitivanja otpornosti i analize scenarija

3.Upravljanje, kontrola i monitoring tržišnog rizika u knjizi trgovanja

  • Uloga funkcije kontrole rizika
   • Sustav kontrole i upravljanja tržišnim rizicima
   • Velike i male banke: Razlike u organizacijskoj strukturi
  • Identifikacija: Primarni izvori komponenata tržišnog rizika vezanog uz trgovačke aktivnosti
  • Upravljanje: Standardni tipovi limita komponenata tržišnog rizika: Metodološke osnove
   • Interni CCP limiti
  • Kontrola: Analiza tipičnih primjera FWD i SWP ‘deal-ova’
   • Utjecaj tehnika zaštite na zahtjev za regulatornim kapitalom
   • Evolucija računovodstvenog tretmana tehnika zaštite: Uvod
  • Kontrola: Analiza tipičnih primjera IRS i CCS ¨deal-ova¨
   • Utjecaj tehnika zaštite na zahtjev za regulatornim kapitalom
   • Uvod u računovodstveni tretman tehnika zaštite
  • Monitoring tržišnih rizika:
   • Monitoring ključnih pozicija, dnevnog P&L-a te utilizacije internih limita: Metodološki i organizacijski aspekt
   • Standardna struktura redovitih internih izvještaja

Dan 3: Tržišni rizici u knjizi banke (Tihomir Bublić, HPB)

1.Upravljanje aktivom i pasivom – strateško upravljanje bilancom i Total Bank Management

  • Tržište i regulativa, politika kamatnih stopa (Basel IV, Single Rulebook)
  • Total Bank Management , optimizacija kapitalnih pozicija tijekom covid-19 pandemije
  • Zadaci, odgovornosti i procesi
   • ALM – centralna bankovna funkcija u sklopu TBM-a –banking book, operativno provođenje ALM zadataka vs Strategija, Money Market, Capital Market, podjela zadataka i odgovornosti
   • Controlling -> dugoročni bilančni planovi vs deriviranje likvidnosnih planova; Izračun profitabilnosti proizvoda + konzumacija kapitala
   • Poslovne sfere – donositelji odluka: TBMCo; ALCo, LICo

2.Kamatni rizik – osnova ALM-a

 • Tehnike upravljanja kamatnim rizikom – FTP – baza kamatno / likvidnosnog modela
  • Polazišna osnova, regulatorni zahtjevi
  • Kako odabrati adekvatne krivulje + prilagodba lokalnim tržištima(u skladu s Benchmark reformom)
  • Customer contribution vs Interest gap contribution
 • Alati praćenja rizika >>> od simplificiranih do sofisticiranih
 • Basis risk- lokalno/ međunarodno tržište basis swaps, gap izvještaji
  • Hedging kamatnog rizika ?
  • Kako adekvatno podržati Business unit? (fixing aktive na dulji period u kontekstu IRRBB)
 • Kamatni rizik u knjizi banke (IRRBB)
  • IRRBB – implementacija + revizija 28.06.2021
  • YC risk, basis risk, option risk
  • NMD’s modeliranje optimizacija kamatnog rizika
  • Transferne cijene – Interest Gap contribution
  • Repricing Gap izvještaji
  • Odabir krivulje u sklopu benchmark reforme

3.Likvidnosni rizik

  • Kako upravljati rizikom iz ALM / TBM sfere u svijetu velikih viškova likvidnosti
  • Tehnike upravljanja likvidnosnim rizikom; statički vs dinamički pristup
  • Normal vs Stres scenarije (adekvatan odabir scenarija)
  • Objedinjenje procesa – deriviranje likvidnosnih izvještaja iz dugoročnih bilančnih planova
  • Povezivanje likvidnosno / kamatnog modela + Optimizacija procesa od dnevnog pogleda do dugoročnog
  • ECB >> ILAAP smjernice

4.Tečajni rizik – glavne determinante + upravljanje pozicijom

  • FX risk, otvorena devizna pozicija, izračun pozicija
  • MM proizvodi: FW swap, MtM, upravljanje FX riskom (tail risk)
  • Transfer valutnog rizika iz ALM pozicija u Treasury / Trading dio
  • MM desk vs Trading desk
  • Praktični primjer: Upravljanje FX pozicijama + transformacijama bilance
  • Usporedba tržišnih instrumenata FX swap vs CCS
 • srijeda – petak 23. – 25. 02. 2022
 • 6 sesija; dnevno 2 sesije svaka po 2h, ukupno 12h predavanja
 • dinamika predavanja: 11:00h – 13:00h (pauza 1h); 14:00h – 16:00h
 • Neto iznosi 2.120,00kn + PDV (25%) po sudioniku iz RH.
 • Neto iznosi €279,00 po sudioniku iz SEE.
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 21.02.2022.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na svih šest sesija edukacijskog programa, edukacijski materijal te eCertifikat o sudjelovanju (materijali i eCertifikat biti će poslani na e-mail).

Preuzmite prijavne obrasce:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice (zadnje, Predsjednik Odbora za rizike Udruženja banaka Hrvatske gospodarske komore).

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić dugogodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank menadžmenta. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci. Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

“U upravljanju rizicima nemogućnost viđenja određenog rizika je obično najveći rizik”
~ Jeffrey C. K. Lim

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851