Jeste li spremni za potpunu integraciju ESG rizika (engl. enviroment, social, governance) u poslovne modele društva? 

U kojoj mjeri ste uskladili svoje poslovne procese i informacijske sustave sa zahtjevima IFRS17 standarda, čiji početak primjene je 01.01.2023.?

Razumijete li na koji način će uvođenje IFRS17 standarda nužno uključivati značajne promjene za računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele?

U kojoj mjeri razumijete osnovna očekivanja koja se stavljaju pred vašu organizaciju od strane supervizora u domenama upravljanja rizicima i kapitalom u društvima za (re)osiguranja?

Jeste li u potpunosti iskoristili kapacitete Solvency II infrastrukture u cilju postizanja veće profitabilnosti i poslovanja?

Želite li saznati kako demistificirati principe, ulogu, strukturu i ključne elemente IFRS17 standarda, kao i interakciju istoga s postavkama važećeg kapitalnog standarda (Solvency II)?

Koristite li u dovoljnoj mjeri ORSA proces da adekvatno i uspješno prilagodite svoje poslovanje novom poslovno-tržišnom okruženju definiranom pandemijom, klimatskim promjenama, novim računovodstvenim standardima, uvođenjem nove lokalne valute…?

Op2M nudi rješenja i odgovore na ova i slična pitanja te vas pozivamo da nam se pridružite na osmom po redu izdanju specijalističkog edukacijskog programa:

8th Annual Insurance Risk Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović
06.– 08. 07. 2022.

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja osiguranja, financija i upravljanja ulaganjima, upravljanja rizicima (kao i s njima vezanim poslovnim procesima), aktuaristike, naplate potraživanja, praćenja usklađenosti te unutarnje revizije, underwriter-ima kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja osigurateljnog poslovanja, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i fokusa na metode provjerene u praksi.

Industrija osiguranja već duži period prolazi kroz veliku transformaciju na svim razinama. Lokalna scena obilježena je prilagodbom novim uvjetima poslovanja u Solvency II svijetu, a dolaskom nove globalne krize uvjetovane pandemijom COVID 19 i ratom u Ukrajini, industrija će svakako osjetiti značaj efekt, a društva biti prisiljena adekvatno reagirati na izazovno poslovno-tržišno okruženje.

Primjena Solvency II bila je ključna u regulaciji, mogli bismo reći i pre-regulaciji, svih segmenat financijske industrije, a novi val regulatornih promjena donio je značajne novosti usmjerene na područja distribucije i zaštite potrošača. Posljedica je snažan utjecaj i na ukupno poslovanje osiguratelja i njegove sustave upravljanja rizicima, a nadolazeći IFRS17 i daljnja revizija Solvency II standarda tek će pokrenuti daljnji val velikih promjena.

Uzevši u obzir sve izazove koji stoji pred industrijom počevši od novog računovodstvenog standarda IFRS17, integracije ESG rizika, pa tako i u RH uvođenja službene valute EUR, potrebno je preostalo vrijeme mudro iskoristiti za pripremu poslovanja usklađenog s novim zahtjevima. Takvo usklađivanje je opsežan i kompleksan projekt koji će unutar svake organizacije nužno uključivati računovodstveno-financijske, aktuarske i informatičke odjele. Upravo zato sada je krajnje vrijeme da se vaš tim eksperata i menadžera dobro pripremi kako bi bili u stanju osmisliti sveobuhvatan i detaljan plan takvog projekta, koji sadrži relevantne procesne, podatkovno-tehnološke, organizacijske, kompetencijske i proceduralne aspekte.

Sve ovo postupno vrši pritisak na ukupnu profitabilnost društava za osiguranje i reosiguranje i unutar ovakvih okolnosti, obilježenih rastućom razinom kompleksnosti, dolazi do evidentne potrebe za značajnim poboljšanjima u domeni metodologija i sustava kontrole i upravljanja rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje, od čega će u konačnici imati koristi, kako vlasnici društava, tako i sami osiguranici.

Iz navedenog se da zaključiti da će važnost, a time i odgovornost risk menadžera i aktuara u društvima za osiguranje sve više rasti. U ovom trenutku diljem kontinenta risk menadžeri iznalaze načine kako da implementiraju nove okvire za kontrolu i upravljanje rizicima na razini društava. Primjerena implementacija novih koncepata zahtjeva znatno više od pukog provođenja različitih izračuna, popunjavanja regulatorski specificiranih izvještajnih tablica i razvoja kvantitativnih modela.

Ona zahtjeva dubinsko razumijevanje poslovanja i promjenu u temeljnom načinu na koji se rizici uključuju u samo donošenje odluka, kako na strateškoj, tako i na operativnoj razini.

Zbog toga je prije svega na široj razini industrije osiguranja nužno razjasniti, razumjeti i usvojiti spomenutu terminologiju iz domene kontrole i upravljanja rizicima, te nakon toga educirati i stručno osposobiti novi tip risk menadžera u društvima za osiguranje, koji će znati identificirati komponente šireg spektra rizika kojima su društva izložena u svom poslovanju, procijeniti ih te njima upravljati razumijevajući pritom temelje osigurateljnog poslovanja i uključiti ih u sve segmente odlučivanja i upravljanja poslovanjem.

Stoga će vam Insurance Risk Management Academy edukacijski program u relativno kratkom vremenu pomoći da ovladate punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati vašu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te vašu upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku razvoja značajnih rizika u svim segmentima portfelja društva za osiguranje (od razine portfelja osiguranja i investicijskog portfelja do one ukupnog poslovanja) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja
 2. Eksplicira relevantne metode i alate kontrole i upravljanja rizicima, koji osigurateljnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati svim segmentima portfelja (od specifikacije i dokumentiranja svih segmenata sustava kontrole i upravljanja rizicima društva, uspostave standardiziranih procesa odlučivanja temeljenih na procjeni rizika, sustava monitoringa po tipovima osiguranja i klasama imovine, do regulatornih promjena vezanih uz vrednovanje imovine i obaveza te planiranja i određivanja adekvatnosti razine i strukture prihvatljivih vlastitih sredstava).

Putem spomenutih metoda i alata, pomoći ćemo vam u stjecanju specifičnih znanja i sposobnosti, čime ćete doprinijeti potrebama vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za osiguranje i reosiguranje, koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje odnosno:

 • Višem i srednjem menadžmentu društava za osiguranje
 • Risk menadžerima, aktuarima te specijalistima i analitičarima iz područja upravljanja rizicima
 • Underwriter-ima
 • Investicijskim menadžerima i specijalistima za upravljanje investicijskim portfeljem
 • Compliance officer-ima
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • ALM menadžerima
 • Menadžerima projekata i specijalistima iz područja upravljanja dokumentacijom
 • IT specijalistima i menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja
 • Računovodstvenim i kontroling analitičarima društava za osiguranje

1. Dan: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje I:
Osigurateljni  rizici
(Marijana Đuranec, Merkur osiguranje)

 1.   Terminološki uvod
  • Tipovi rizika s kojima se susreću osiguratelji
  • Apetit za rizikom
  • Pojam «hedgeable» i «nonhedgeable» rizika
  • Koncept VaR-a (vrijednosti izložene riziku) i Ekonomski kapital
  • Prudencijalna uloga kapitala
  • Koncept fer vrijednosti
  • Osnovni pojmovi vezani uz Solventnost II (regulatorni zahtjevi za kapitalom, dostupni kapital i regulatorna specifikacija prihvatljivih vlastitih sredstva; Koncept modularnog („building block“) pristupa izračunu zahtjeva za kapitalom)
 2. Segmenti tržišnog rizika
  • Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod životnih osiguranja
   • Tipični rizici, proizvodi i izazovi
   • Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola LfRisk-a
   • SCR za rizik preuzimanja životnog osiguranja
  • Osigurateljni proizvodi i preuzimanje rizika kod neživotnih osiguranja
   • Tipični rizici, proizvodi i izazovi
   • ii. Retail vs Corporate
   • iii. Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola NonLfRisk-a
   • iv. SCR za rizik preuzimanja neživotnog osiguranja
  • Elementi okvira za upravljanje osigurateljnim rizicima
   • Sustav upravljanja rizicima i upravljanje osigurateljnim rizicima
   • Komponente tehničke pričuve
   • Limiti zaštitne uloge namijenjene kapitalu od strane regulatora u domeni osigurateljnih rizika
 3. IFRS 17 – Ugovori o osiguranju (uvod i konceptualizacija)
   • Osnovni zahtjevi međunarodnog standarda financijskog izvještavanja
   • Kako se pripremiti za primjenu IFRS 17?
   • Ključni tehnički i operativni izazovi implementacije i praktične primjene IFRS 17

2. Dan: Osnove dinamike rizika u društvima za osiguranje II:
Investicijski i operativni rizici
(Stjepan Anić, Op2M)

 1. Tipovi ulaganja i klase imovine društva za osiguranje
 2. Ulaganja i tržišni rizici
  • Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola MktRisk-a
  • SCR za tržišne rizike
  • Elementi okvira za upravljanje tržišnim rizicima
 3. Ulaganja i kreditni rizici
  • Komponente, mjerenje, upravljanje i kontrola CrRisk-a
  • SCR za kreditne rizike
  • Interakcija tržišnog i kreditnog rizika
  • Elementi okvira za upravljanje kreditnim rizicima
 4. Uvod u upravljanje aktivom i pasivom (ALM) u društvima za osiguranje
  • Uloga Odbora za upravljanje aktivom i pasivom (ALCO)
 5. Uobičajene poslovne linije u društvima za osiguranje i operativni rizici
  • Komponente, procjena/mjerenje, upravljanje i kontrola OpRisk-a
  • Zahtjev za kapitalom vezan uz operativne rizike
  • Elementi okvira za upravljanje operativnim rizicima
 6. Uvod u poslovni rizik društva za osiguranje
  • Komponente, procjena i kontrola BsRisk-a
 7. Ostali rizici primarno kvalitativne prirode
  • Strateški rizik i trenutne promjene u poslovnom okruženju

3. Dan: Integrirano upravljanje rizicima na razini društva
i ORSA proces
(Marijana Đuranec, Merkur osiguranje)

 1. ORSA: Materijalna značajnost različitih tipova rizika
  • Izgradnja i elementi kataloga/registra rizika
  • Profil rizika društva
  • Kvantifikacija apetita za rizikom
 2. Izračun internih zahtjeva za kapitalom po tipovima rizika
 3. Ukupni nestresirani interni zahtjev za kapitalom društva: Diversifikacijski učinci, inter-risk korelacije i agregacija različitih tipova rizika
   • Usporedba internog zahtjeva za kapitalom, SCR-a, dostupnog kapitala i prihvatljivih vlastitih sredstava
   • Planiranje kapitala
 4. Ukupni stresirani interni zahtjev za kapitalom društva
  • Ispitivanje osjetljivosti i stress testing po ključnim tipovima rizika – Finalni interni zahtjev za kapitalom
  • Okvirni sadržaj ORSA politike i ORSA izvještaja
  • Odnos prvog i drugog stupa Solventnosti II: od regulatornih zahtjeva do procesa odlučivanja temeljenog na rizicima
  • Uvod u upravljanje kapitalom (sustavi limita i alokacija kapitala)
 5. Kontekstualizacija ORSA-e
  • Utjecaj krizama koje su uvjetovane pandemijom COVID-19, klimatskim promjenama, ratom u Ukrajini, računovodstvenim i regulatornim promjenama…
 • Neto iznosi 3.950,00kn + PDV (25%) po sudioniku iz RH.
 • Neto iznosi €523,00 + PDV (25%) po sudioniku iz SEE.
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 01.07.2022.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Preuzmite prijavne obrasce:

Prijavni obrazac za sudionike iz RH.
Prijavni obrazac za sudionike iz SEE.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Marijana Đuranec diplomirala je na Prirodoslovno – matematičkom fakultetu, Matematički odjel (PMF). Bogato iskustvo u osigurateljnoj industriji stječe još od 2003. godine kada je počela raditi kao ovlašteni aktuar, potom Voditelj Aktuarskog odjela pa Voditelj odjela upravljanja rizicima u Generali osiguranju, da bi 2010. godine nastavila svoj radni vijek u Merkur osiguranju, gdje je obnašala kako operativne, tako i managerske pozicije.

Trenutno obnaša dužnost Direktor sektora upravljanja rizicima u Merkur osiguranju d.d. te ima licencu ovlaštenog aktuara i redovni je član Hrvatskog aktuarskog društva.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

“Risk comes from not knowing what you´re doing.”
~ Warren Buffet

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851