Hotel Palace

Zagreb, Hotel Palace
15. – 19. 05. 2017.

2nd Annual Risk Management Academy

Zanima li Vas kako, u vrijeme nastupanja cijelog niza značajnih promjena važeće regulatorne norme, stvoriti cjelovit i koherentan pogled na cjelokupni spektar rizika kojima je Vaša institucija izložena u svom poslovanju?
Pitate li se kako uz pogoršanu kvalitetu kreditne potražnje i maksimalnu iskorištenost raspoloživih resursa uskladiti upravljanje rizicima, lošim plasmanima, aktivom i pasivom i sve kompleksnijim regulatornim zahtjevima?
Upravlja li još uvijek Vaša institucija rizicima i regulatornom uskladom kroz sustav više-manje odijeljenih procesno-organizacijskih silosa koji međusobno nedovoljno kvalitetno komuniciraju?
Ukoliko Vas zanima gdje na jednom mjestu dobiti jasne i razumljive odgovore na ova i slična pitanja?

Imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na petodnevni intenzivni specijalistički edukacijski pogram

“2nd Annual Risk Management Academy”

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja aktivom i pasivom, kreditnim i trgovačkim portfeljem, problematičnim plasmanima, likvidnošću, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele kontinuirano graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.

Svjedoci smo jednog od najturbulentnijih poglavlja poslovnog bankarstva, nakon čega će posljedično ono zasigurno poprimiti drugačije obrise unutar financijskog sektora. Prošla razdoblja obilježena kreditnom ekspanzijom dovela su do neadekvatnog upravljanja rizicima čije posljedice poslovno bankarstvo snosi zadnjih osam godina, što je zbog visoke integriranosti financijskog sustava, omogućene prvenstveno podatkovno-tehnološkom revolucijom, dovelo do krize globalnih razmjera čije posljedice, kao i posljedice politički uvjetovanog monetarno-regulatornog odgovora na istu, još uvijek osjećamo.

Poslovanje kreditnih institucija u zadnje je vrijeme pod velikim utjecajem različitih nepovoljnih tržišno-poslovnih faktora – poput neadekvatne kreditne potražnje, balasta zaostalih loših plasmana, slabašnih prinosa na investicije u vrijednosne papire, valutnih «ratova» na globalnoj razini, neizvjesnosti vezanih uz kreditni rizik pojedinih država i kretanja kamatnih stopa na međunarodnim financijskim tržištima – te simultanim pritiskom sve zahtjevnijih i striktnijih regulatornih zahtjeva. Ušavši u sve pore poslovnog bankarstva, recentno postrožena i proširena regulativa prouzrokovala je postupnu redefiniciju do nedavno prevladavajućih poslovnih modela. Dodatni uteg poslovanju je i narasla supervizijska diskrecija, kao i najavljena izmjena računovodstvenih standarda (posebno u domeni klasifikacije i vrednovanja financijskih instrumenata), koja dodatna angažira već ionako preopterećene resurse. U takvom poslovnom okruženju karakteriziranom povećanim zahtjevima za kapitalom, likvidnošću i regulatornim izvještavanjem, sve je veća potreba za menadžerima i ključnim kadrovima, koji imaju sposobnost multidisciplinarnog pristupa problemu usklađivanja upravljanja rizicima s upravljanjem profitabilnošću.

U cilju brže reakcije, odnosno bržeg prilagođavanja različitim zahtjevima i tržišnim pritiscima, menadžeri i ključni zaposlenici poslovnih banaka sve više moraju imati sposobnost razumijevanja cijelog niza različitih aspekata rizika (i s njima povezanih poslovnih problema) te biti svjesni nužnosti vertikalnog i horizontalnog komuniciranja uzduž matrice poslovnih linija i rizika, koji iz njih proizlaze, u svrhu osiguravanja održivog rasta.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom i širinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati, kako bi se omogućila dostatna učinkovitost poslovnih procesa, kao i stabilnost ukupnog poslovanja kreditnih institucija.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen petodnevni intenzivni 2nd Annual Risk Management Academy program koji će, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja najvažnijim kategorijama rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprijeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni kontrole i integriranog upravljanja rizicima.

Po svojoj strukturi 2nd Annual Risk Management Academy predstavlja tzv. Bootcamp tip edukacijskog programa, dakle intenzivnog i sveobuhvatnog programa tijekom kojeg će se polaznici upoznati sa svim bitnim kategorijama profila rizika suvremenih kreditnih institucija, njihovim teorijskim premisama, te regulatornim zadatostima i praktičnim ograničenjima vezanim uz elemente sustava njihove kontrole i upravljanja.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom pet dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

 1. Dinamikom razvoja kreditnog, tržišnog, operativnog i likvidnosnog rizika u portfelju, kao i ukupnog profila rizika suvremene kreditne institucije (od razine transakcije, odnosno one poslovnog događaja, do razine portfelja) s naglaskom na tipične situacije unutar aktualnog tržišno-regulatornog okruženja
 2. Relevantnim metodama i alatima koji bankovnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati ukupnim portfeljem i operacijama kreditne institucije; od onih vezanih uz procjenu i mjerenje pojedinih kategorija rizika, preko onih vezanih uz ograničavanje izloženosti svakome od njih, i onih putem kojih se ostvaruje mitigacija njihovog utjecaja, do onih vezanih uz kontrolu njihove razine i strukture, te upravljanje odgovarajućim kapitalom i likvidnosnim resursima institucije, te će Vam pomoći
 3. U stjecanju specifičnih i relevantnih znanja i vještina, čime ćete doprinjeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Op2M usluge namjenjene managerima poslovnih banaka

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz kontrolu i upravljanje svim bankovno-relevantnim kategorijama rizika, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovitu kontrolu i integrirano upravljanje rizicima u trenutnom kontekstu,
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije), te
 3. Redizajn ključnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni kontrole i upravljanja rizicima, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promjenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka, kreditnih unija i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva (Credit officer-ima)
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Collateral officer-ima
 • Voditeljima projektnog financiranja i restructuring menadžerima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole
 • Voditeljima BCP/BCM aktivnosti
 • Controling i računovodstvenim analitičarima i menadžerima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Dan 1: Tržišni rizik (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Komponente tržišnog rizika: Poslovna i regulatorska perspektiva
 2. Priča o dvije knjige: «Banking book» i «Trading book»
 3. Financijsko tržište i njegovi segmenti
 4. Mjerenje tržišnog rizika
 5. Recentne promjene regulatorne norme u domeni kapitalnih zahtjeva za rizike u knjizi trgovanja
 6. Kamatni rizik u knjizi banke: mjere i evolucija regulatornog tretmana
 7. Osnovne tehnike upravljanja tržišnim rizikom: od «hedging-a» do špekulacije
 8. Kontrola tržišnog rizika i «Treasury» limiti

 

Dan 2: Kreditni rizik (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Dinamika kreditnog rizika unutar kreditnog procesa
 2. Osnovna svojstva najvažnijih kategorija kreditnog rizika: «Default» i «recovery» risk, rizik kolaterala, rizik kreditne koncentracije, inducirani kreditni rizici
 3. Utjecaj promjena regulatorne norme na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom
 4. Od upravljanja do kontrole kreditnog rizika

 

Dan 3: Likvidnosni rizik (Dada Radan, EBC)

 1. Terminološki uvod: od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
 2. Mjere likvidnosnog rizika: «stock» i «flow» pristup mjerenju
 3. Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
 4. Upravljanje likvidnosnim rizikom
 5. Tržišni, likvidnosni i rizici druge ugovorne strane

 

Dan 4: Operativni rizik (Draženka Grebenar, PABA)

 1. Operativni rizik nije samo „onaj drugi“ rizik
 2. Definicija, klasifikacija i položaj operativnog rizika
 3. Mjerenje operativnog rizika
 4. Upravljanje operativnim rizikom
 5. Case study

 

Dan 5: ERM / ICAAP (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Enterprise-wide koncept upravljanja rizicima: premise
 2. Osnovni pojmovi vezani uz ERM
 3. ICAAP i ILAAP – Primjena ERM koncepta na komercijalno bankarstvo
 4. Evolucija supervizorskog procesa provjere i ocjene (SREP)

 

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg 2nd Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se putem e-mail-a na zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

 • Ponedjeljak – petak 15. – 19.05.2017.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, 10000, Zagreb.
 • Neto iznosi KN 6.710,00 + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 10. 05. 2017.
 • Neto iznosi € 875,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 10. 05. 2017.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na svih 5 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 5 ručkova te certifikat o sudjelovanju.

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Dada Radan
Diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a, upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Zaposlena je u Erste&Steiermärkische banci kao direktorica direkcije za upravljanje tržišnim i likvidnosnim rizikom.

 

 

Draženka Ralić(CFE)

U bankarskom sektoru radi više od 20 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, upravljanjem rizikom informacijske sigurnosti, upravljanje rizikom prijevara, funkcija kontrole rizika općenito te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, card fraud, security protection, card transfromation i slično. Trenutno u Addiko banci obnaša funkciju Group Fraud Manager-a.

Od 2008. godine aktivni je regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja i srodne teme upravljanja rizicima. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom i rizikom prijevara (OpRisk-CISI, Fraud-CFE, Security-ISO 27001 certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

“The first step in the risk management process is to acknowledge the reality of risk. Denial is a common tactic that substitutes deliberate ignorance for thoughtful planning.”

~ Charles Tremper

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851