Zagreb, Hotel Sheraton
28.11. – 30. 11. 2016.

3rd Annual Credit Risk Management Academy

Suočavate li se svakodnevno iznova s nestabilnim ekonomskim okruženjem i velikim izazovima upravljanja kapitalom i kreditnim portfeljom uz kontinuirano sve strože regulatorne zahtjeve? Posljedice globalne krize svakodnevno nam pokazuju da je ispravno razumijevanje i sposobnost upravljanja kreditnim rizikom ključno za uspješno poslovanje i povećanje konkurentnosti.

Budući da je izloženost kreditnom riziku i dalje vodeći izvor problema u poslovanju banaka, i od esencijalne važnosti za ukupni rezultat kreditnih institucija u dugom roku, a upravljanje kreditnim rizikom jedna od najvažnijih komponenata integriranog sustava upravljanja rizicima.

S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas na treći intenzivni specijalistički edukacijski program.

Credit Risk Management Academy (CRMA) održavamo u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga  linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima poslovnih banaka i ostalih kreditnih institucija iz područja kreditnog poslovanja, upravljanja portfeljem i problematičnim plasmanima, kontrole i upravljanja kreditnim rizikom, te interne kontrole i revizije poslovanja.
Op2M/Trainer linije usluga linija usluga namijenjena je i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Ponukane inicijalno neočekivano produljenim razdobljem nepovoljnih posljedica globalne krize, kao i istodobnim nagomilanim regulatorskim i supervizijskim zahtjevima (posebno onima vezanima uz nove kapitalne i računovodstvene standarde, poslovne su banke prinuđene još jednom preispitati svoje sustave za mjerenje, upravljanje i kontrolu svih kategorija kreditnog rizika kojima su izložene. Glavna komponenta tih napora koji iznova iscrpljuju oskudne resurse dostupne upravama poslovnih banaka predstavlja usklađivanje postojećih kreditnih i izvještajnih procesa, informacijsko-tehnoloških sustava, metodologija te organizacijskih rješenja koje ih podupiru, s poslovnom strategijom svake od njih.

Bez obzira na priličnu diferencijaciju različitih tipova kreditnih institucija, njihovih poslovnih modela i spektara bankarskih proizvoda i usluga koje podržavaju – uključujući i financijske inovacije (prije svega one vezane uz kreditne izvedenice), kao i na uznapredovalost uporabe različitih nekreditnih bankarskih proizvoda i usluga – odobravanje i naplata kreditnih plasmana još uvijek predstavljaju najznačajniji izvor prihoda poslovnih banaka. Stoga i ne čudi da kreditni rizik i dalje predstavlja najizraženiju stavku u njihovim portfeljima i ukupnim profilima rizika, te da upravljanje ovom vrstom rizika snažno utječe na profitabilnost.

Zbog svoje sistemske povezanosti sa svim dijelovima financijskog sustava, kao i ostatka realne ekonomije (uključujući i kućanstva), komercijalno je bankarstvo tijekom godina bilo izloženo nizu valova regulacije poslovanja; prije svega u domeni adekvatnosti kapitala (prudencijalna regulativa) i u domeni vrednovanja  financijskih instrumenata (računovodstvena regulativa).

Op2M usluge namjenjene speciijalistima poslovnih banakaMeđutim, utjecaj pretjerane normiranosti svih aspekata bankovnog poslovanja (koja je rezultirala do sad nezabilježenom razinom birokratizacije bankovnog poslovanja, kao i nadzora njihovog poslovanja) – uz očit simultani nedostatak objektivnih regulatornih benchmarka u tretiranju onih komponenata kreditnog rizika koje ne pripadaju prvoj liniji prioriteta velikih, međunarodno aktivnih, banaka (s velikim knjigama trgovanja) iz velikih i diversificiranih ekonomija – sve više izlaže tradicionalnije kreditne institucije (dakle posebno one iz zemalja središnje i jugoistočne Europe) riziku neujednačene supervizije. Upravo to dodatno usložnjava dinamiku profila rizika kojem su izložene te posljedično stavlja dodatne kompetencijske zahtjeve pred menadžere kreditnog rizika.

Zbog svega navedenog, kontinuirani razvoj relevantnih kompetencija te privlačenje i zadržavanje ključnih kadrova postaje jednim od osnovnih stupova održivog sustava upravljanja kreditnim rizikom, te u konačnici sustava upravljanja profitabilnošću i kapitalom kreditnih institucija.

U narednom razdoblju kojeg će najvjerojatnije obilježiti:

 1. smanjena kreditna potražnja; koja će se i dalje nastojati pobuditi nastavkom ekspanzivne monetarne politike, što će posljedično dovesti do porasta kamatno-induciranog kreditnog rizika skrivenog u bilancama banaka,
 2. neprimjereni regulatorni zahtjevi, skrojeni prije nekoliko godina prema sistemski-relevantnim sastavnicama pretkriznih profila rizika međunarodno aktivnih banaka iz razvijenih ekonomija (koji čak sadrže i inherentne amplifikatore novog sistemskog rizika unutar svojih zahtjeva za minimalnom likvidnosnom adekvatnošću),
 3. neujednačena supervizijska praksa; posebno u domenama koje nisu adekvatno normirane unutar Basel III/CRD IV standarda,
 4. poslovanje na nižim razinama profitabilnosti; kojima se na mikro razini nastoji doskočiti dodatnom optimizacijom i automatizacijom ključnih poslovnih procesa,

nužno će doći do dodatne konsolidacije bankovnog sektora, kao i do posljedične promjene dosadašnjih poslovnih modela kreditnih institucija.

S kompetencijskog aspekta gledano, nužnim preduvjetom uspostave pouzdanog, robusnog i učinkovitog sustava kontrole i upravljanja kreditnim rizikom postaje dobro poznavanje tržišne i portfeljne dinamike kreditnog rizika, te utjecaja usložnjene regulatorne norme na tu dinamiku, kao i tehnika njegove procjene i mjerenja. S druge strane, s organizacijskog aspekta gledano, razvoj, održavanje i alokacija prilično ograničenih resursa postat će jednom od glavnih tema vezanih uz održavanje adekvatnosti sustava za upravljanje kreditnim rizikom.

S tom je namjerom osmišljen i ovaj, treći po redu «Credit Risk Management Academy» edukacijski program, koji će – fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja svim kategorijama kreditnog rizika – u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost (kao pragmatičnih menadžera kreditnog rizika) te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program:

 1. Prati dinamiku evolucije kreditnog rizika u portfelju poslovne banke (od razine plasmana i klijenta do portfeljne razine) s naglaskom na tipične situacije unutar novog tržišno-regulatornog okruženja.
 2. Eksplicira relevantne tehnike i alate koji bankarskim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene kreditne odluke te optimalno upravljati kreditnim portfeljem za kojeg su zaduženi.
 3. Putem spomenutih metoda i alata, pomaže Vam u stjecanju potrebnih znanja, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnostiunutar zahtjevnog tržišno-regulatornog konteksta.

CRMA III edukacijski program omogućit će sudionicima da usvoje principe i tehnike analize kreditnog rizika (po svim njegovim kategorijama) na svim razinama; od onih na razini plasmana, preko onih na razini klijenta, do onih na razini skupina proizvoda i ukupnog portfelja.

Tijekom trajanja programa na pregledan će i razumljiv način biti prikazana, diskutirana i objašnjena:

 • osnovna dinamika kreditnog rizika unutar portfelja poslovnih banaka
 • struktura indikatora kreditnog rizika različitih tipova klijenata
 • teorijska osnova različitih modela kreditnog rizika, kao i praktična iskustva vezana uz njihovu implementaciju
 • različita ograničenja vezana uz kvalitativne tehnike procjene i kvantitativne modele mjerenja različitih kategorija kreditnog rizika unutar trenutnog tržišnog konteksta, obilježenog povećanom razinom neizvjesnosti
 • struktura i sadržaj svih segmenata važećih regulatornih zahtjeva koji se odnose na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom; od onih vezanih uz računovodstvenu, do onih vezanih uz prudencijalnu normu
 • evolucija kreditnog rizika uzduž kreditnog procesa; od procesa kreditnog odobravanja, preko monitoringa, do naplate
 • temeljna struktura portfeljnih izvještaja o kreditnom riziku «Credit risk & portfolio MIS»

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje, odnosno:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Risk menadžerima i specijalistima iz područja kontrole i upravljanja kreditnim rizikom
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva
 • Restructuring menadžerima
 • Naplatiteljima potraživanja (Collection i Work-out officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem
 • ALM specijalistima
 • Collateral officer-ima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole i upravljanja dokumentacijom
 • Djelatnicima pravnih službi poslovnih banaka
 • Računovodstvenim i controlling analitičarima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Dan 1: Komponente kreditnog rizika

 1. Uvod
 2. Rizik neplaćanja
 3. Recovery Risk
 4. Inducirani kreditni rizici
 5. Rizik kreditne koncentracije i sustavi limita
 6. Transfer kreditnog rizika

 

Dan 2: Kreditni proces i dinamika kreditnog rizika

 1. Standardne faze kreditnog procesa
 2. Optimizacija kreditnog procesa

 

Dan 3: Utjecaj promjena regulatorne norme

 1. Klasifikacija plasmana i rezerviranje za kreditne gubitke: IAS39 i IFRS9 perspektiva
 2. Kreditna rizičnost aktive i adekvatnost kapitala
 3. Kreditni proces: Interakcija poslovnog i regulatornog aspekta

 

Ukoliko ste zainteresirani za detaljan sadržaj ovogodišnjeg Credit Risk Management Academy edukacijskog programa obratite nam se putem e-mail-a na zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

 • Ponedjeljak – Srijeda  28. – 30. 11. 2016.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Sheraton Zagreb Hotel, Kneza Borne 2, Zagreb, RH
 • 3.550,00 kuna + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 23.11.2016.
 • Neto iznosi € 475,00 + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o po prijavi, najkasnije do 23.11.2016.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju.

Preuzmite prijavni obrazac:

Molimo Vas da prijave šaljete na e-mail adresu zjurak@Op2M.eu ili azupan@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851