Uspijevate li kreirati primjerene metode upravljanja rizicima za potrebe upravljanja fondovima, a koje su ključne za donošenje investicijskih odluka?

Ispunjavate li sve aspekte postojećih regulatornih zahtjeva kojima ste izloženi u svakodnevnom poslovanju (UCITS i AIF direktive, Liquidity Stress Testing), kao i noviteta (SFDR, Taxonomy), a kojima je Vaša AMC izložena u domeni upravljanja rizicima?

Postoji li još nepoznanica kako definirati učinkovit sustav upravljanja rizicima i optimalno njime upravljati?

Mi imamo rješenje za Vas!

Sa zadovoljstvom Vas pozivamo na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program:

3rd Annual Risk Management Academy for Asset Management Companies

Zagreb, Hotel Antunović
11. – 13. 10. 2023

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, rizicima, regulatornom uskladom te svim tipovima rizika kojima su društva za upravljanje fondovima izložena u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja financija, koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Neadekvatno upravljanje rizicima u AMC može dovesti do gubitka povjerenja ulagača, regulatornih kazni, povećanja troškova, stoga je za fondove i društva za upravljanje, a koja nastoje održati svoje poslovanje stabilnim u post-COVID razdoblju (obilježenim različitim tržišnim neizvjesnostima, rastom kamatnih stopa i monetarnim intervencijama te dodatnom regulacijom cjelokupnog financijskog sektora), od velike važnosti uspostava robusnog sustava i infrastrukture za kontrolu i upravljanje rizicima temeljenog na konceptima provjerenim u praksi. U takvim tržišnim uvjetima i pod pritiskom sve složenije regulative na europskoj razini, nameće se sve složenija metodologija i infrastruktura sustava upravljanja rizicima u društvima za upravljanje fondovima.

Upravljanje rizicima u AMC je u posljednjih nekoliko godina definitivno ušlo u novu fazu svoga razvoja. Osim strožeg regulatornog okvira, kako onog na globalnoj razini, tako i onog na lokalnoj, tu su i sve izazovniji tržišni uvjeti obilježeni prije svega volatilnošću. Unutar takvog konteksta, dobro poznavanje svih kategorija rizika (te s njima vezanih mjera i tehnika upravljanja), relevantnih regulatornih zahtjeva i očekivanja supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima u AMC.

Želeći omogućiti profesionalcima uključenim u proces kontrole i upravljanja rizicima (posebno onih iz skupine tržišnih rizika) razumijevanje ključnih aspekata sve složenije definicije i praćenja profila rizičnosti fondova i društava za upravljanje, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pritom naići, osmislili smo jedinstveni trodnevni edukacijski program Risk Management Academy for AMC. Fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene upravljanja rizicima te promjena relevantne regulatorne norme, ovaj će edukacijski program u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati učinkovitost profesionalaca kao pragmatičnih risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj jedinstveni multidisciplinarni edukacijski program osmišljen je za suvremene profesionalce, koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta. Za to je nužna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unapređenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja rizicima te ukupnom tržišno-osjetljivom pozicijom AMC.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati sa:

  1. svim aspektima pojedinih rizika, koji se javljaju prilikom upravljanja fondovima i AMC kao i njima svojstvenim kvantitativnim mjerama
  2. metodologijom upravljanja tržišnim rizicima, kao i svim aspektima zaštite i efikasnog upravljanja portfeljima putem financijskih izvedenica
  3. metodologijom upravljanja kreditnim rizicima te pragmatičnim načinima uporabe podataka o kreditnim rizicima prilikom donošenja odluka o ulaganjima u pojedine investicije
  4. metodologijom upravljanja rizicima likvidnosti
  5. upravljanjem rizicima likvidnosti na operativnoj razini
  6. upravljanjem operativnim rizicima specifičnim za društva za upravljanje fondovima, a o kojima treba voditi računa prilikom izgradnje poslovnih procesa
  7. kompleksnim regulatornim zahtjevima na području upravljanja rizicima, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje rizicima u AMC, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz financijske industrije nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. učinkovito upravljanje rizicima u društvima za upravljanje fondovima
 2. definiranje uloge i ovlaštenja organizacijske jedinice za upravljanje rizicima i pojedinih ključnih poslovnih procesa
 3. razradu sustava praćenja, kontrole i izvještavanja, koji će omogućiti prilagodbu novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog jedinstvenog edukacijskog programa u SEE Regiji, koji će Vam omogućiti stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja tržišnim rizicima, kao i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima društava za upravljanje fondovima, odnosno svim profesionalcima u financijskoj industriji koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu društava za upravljanje fondovima
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima i specijalistima za upravljanje rizicima (Risk Management)
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja imovinom (Front Office)
 • Voditeljima odjela za kontrolu i ostalim specijalistima iz područja kontrole (Middle Office)
 • Specijalistima iz područja sukladnosti i regulatornog izvještavanja (Compliance)
 • Internim i eksternim revizorima
 • Regulatorima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima

Dan 1: Spektar rizika u AMC (Josip Koren, Erste Asset Management)

 1. Uvod
  1. Pojam rizika
  2. Vrste rizika
  3. Strategija upravljanja rizicima
  4. Profil rizičnosti fonda
 2. Value-at-Risk modeli
  1. Delta-normalna metoda
  2. Povijesna metoda
  3. Monte Carlo simulacije
  4. Alternativni VaR modeli
 3. Kamatni rizik
  1. Duration, convexity
 4. Stress testin
  1. Povijesni scenariji
  2. Hipotetski scenariji
 5. Rizik likvidnosti
  1. Izračun likvidnosti imovine
  2. Liquidity Stress Testing
 6. Operativni rizici
  1. Pojam i definicija
  2. Kategorije operativnih rizika
  3. KRI i upravljanje operativnim rizicima

Dan 2: Kreditni rizici (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Uvod u kreditne rizike
 2. Metodologija izračuna ocjene kreditnog rizika izdavatelja
  1. Procjene vs. Mjerenje kreditnog rizika
  2. Distribucija gubitaka – Očekivani i neočekivani gubitak
  3. Uvod u modele kreditnog rizika – Kreditni rizik primarnih i sekundarnih izvora otplate
   1. Struktura rejting/PD i LGD modela
   2. Kreditni rizik kolaterala
  4. ‘Low default’ portfelji:
   1. Rizika neplaćanja države i jedinica lokalne i regionalne samouprave
   2. Rizik neplaćanja financijskih institucija
  5. Kreditni rizik trgovačkog društva – Od procjene eksternih agencija do metoda internog mjerenja i kontrole
  6. Interakcija kreditnog i tržišnog rizika u različitim uvjetima likvidnosti tržišta
 3. Postavljanje limita za kreditnu izloženost prema izdavateljima
  1. Limiti kao funkcija razine rizika neplaćanja
  2. Monitoring kreditnog rizika i EWS
  3. Soft i hard limiti
 4. IFRS 9 – izračun očekivanog kreditnog gubitka za kreditne rizike
  1. Koncept pretrpljenog i očekivanog gubitka
  2. Mjere kreditnog rizika unutar IFRS 9 okvira:
  3. Sustav modela: PD (1Y i LC), LGD i CCF/EaD
  4. TTC i PiT mjere kreditnog rizika
  5. Primjena na AC i FVtOCI kategorije
 5. Rizik kreditne koncentracije
  1. Standardne mjere kreditne koncentracije
  2. Kreditna koncentracija primarnih i sekundarnih izvora
  3. Monitoring kreditne koncentracije
 6. Uvod u rizik namire
  1. Uvod u infrastrukturu financijskih tržišta – Temelj sustava plaćanja i namire
  2. Postoje li pouzdane mjere rizika namire
  3. Postkrizna promjena regulatorne norme

Dan 3: Rizici održivosti & Financijske izvedenice (Josip Koren, Erste   Asset Management)

 1. Rizici održivosti
  1. Osnovni koncepti
  2. Regulatorne promjene: SFDR, EU Taksonomija
  3. Izvještaji i objave
 2. Uvod u financijske izvedenice
  1. Forward ugovori
  2. Swap ugovori
  3. Futures ugovori
  4. Opcijski ugovori
 3. Primjena izvedenica u kontekstu upravljanja portfeljem
  1. Izračun ukupne izloženosti
Hotel Antunović Zagreb

Hotel Antunović Zagreb

 • srijeda – petak 11. – 13. 10. 2023
 • Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
 • [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

• Neto po polazniku 610,00€ + PDV (25%)
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 09.10.2023.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M.

Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu ili putem našeg webshopa.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Josip Koren, FRM direktor je Odjela Upravljanja rizicima Erste Asset Management d.o.o., društva za upravljanje investicijskim fondovima, gdje je zadužen za razvoj i implementaciju metoda mjerenja tržišnih, kreditnih, operativnih rizika i rizika likvidnosti. Znanje i iskustvo stjecao je u vodećim društvima za upravljanje investicijskim fondovima u Hrvatskoj, te međunarodno priznatim edukacijskim programima. Nositelj je titule Financial Risk Manager, koju dodjeljuje Global Association of Risk Professionals (GARP) nakon uspješnog polaganja opsežnih ispita iz područja financijskih rizika. Također je uspješno položio ispit Certificate in ESG Investing u organizaciji CFA Institute-a, fokusiran na integraciju čimbenika održivosti u investicijski proces. Član je lokalnih i međunarodnih radnih skupina koje su uključene u proces regulatornih promjena i definiranje standarda u industriji upravljanja imovinom.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

˝ If you don’t invest in risk management, it doesn’t matter what business you’re in, it’s a risky business. ˝ ~ Gary Cohn

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851