Hotel Palace

Hotel Palace, Zagreb
13. – 17.05.2019.

4th Annual Risk Management Academy

Imate li cjelovit i smislen pogled na cjelokupni spektar rizika kojima je Vaše poslovanje izloženo u okruženju narasle supervizijske diskrecije?

Želite dodatno proširiti znanja i razmijeniti svoja iskustva i efekte uvođenja IFRS 9 standarda, PSD2 direktive, FRTB….?

Postoji li dovoljna kvalitetna komunikacija unutar odjeljenja i je li dostatna za kvalitetno upravljanje rizicima i regulatornom uskladom?

Pitate li se kako uz upitnu kvalitetu kreditne potražnje i maksimalnu iskorištenost raspoloživih resursa uskladiti upravljanje rizicima, lošim plasmanima, aktivom i pasivom te sve kompleksnijim regulatornim zahtjevima?

Trebate li konkretne i prije svega razumljive odgovore na ova i slična pitanja i to na jednom mjestu?

Mi imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na petodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

4th Annual Risk Management Academy

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja aktivom i pasivom, kreditnim i trgovačkim portfeljem, problematičnim plasmanima, likvidnošću, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele kontinuirano graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.

Financijski sektor polako izlazi iz vjerojatno najdublje krize u svojoj novijoj povijesti, brišući pri tom kapital mnogih nekada održivih financijskih institucija. Kao rezultat toga, uvriježeni načini upravljanja investicijsko-kreditnim portfeljima, metode odobravanja investicija i kreditnih plasmana te vrednovanja istih, kao i procesna i organizacijska struktura vezana uz upravljanje portfeljima i s njim vezanim rizicima, protreseni su od vrha do dna.

Uz to, među financijskim regulatorima i supervizorima rašireno je gotovo konsenzualno mišljenje da financijske institucije svakako trebaju dodatno razmotriti postojeće investicijske i kreditne politike, te s njima vezane politike i procedure upravljanja korespondentnim rizicima. U takvim uvjetima, upravljanje investicijsko-kreditnim portfeljima predstavlja sve veći izazov za ključne zaposlenike menadžmenta financijskih institucija.

Uzevši u obzir da se poslovanje financijskih institucija zadnjih godina odvija u poslovno-regulatornoj okolini obilježenoj monetarnim intervencijama, re-regulacijom financijskog sektora i slabašnim makroekonomskim rastom poslovanja neupitna je strateška važnost funkcije kontrole i upravljanja rizicima.

Teme kao što su neadekvatna kreditna potražnja, balast non-performing dijela portfelja, slabašni prinosi na investicije u vrijednosne papire, valutni „ratovi“, neizvjesnost vezana uz kreditni rizik pojedinih država i kretanje kamatnih stopa na međunarodnim financijskim tržištima, stalno se miješaju s onima vezanima uz sve opsežnije i striktnije regulatorne zahtjeve koji kapilarno prodiru u sve pore bankovnog poslovanja (od onih vezanih uz kapitalnu i likvidnosnu adekvatnost, do onih vezanih uz zaštitu potrošača, ocjenjivanje stručnosti i primjerenosti višeg menadžmenta i adekvatnost poslovnog modela svake pojedine banke), naraslu supervizijsku diskreciju i promjene relevantnih računovodstvenih standarda.

Unutar takvog konteksta dobro poznavanje svih tipova rizika (te uz njih vezanih mjera i tehnika zaštite i transfera rizika), njihove interne dinamike te dinamike njihove međusobne interakcije, kao i korespondentnih regulatornih zahtjeva i očekivanja financijskih supervizora postaju nužnim i jednim od važnijih preduvjeta izgradnje učinkovitog sustava integrirane kontrole i upravljanja rizicima na razini svake financijske institucije.

U cilju brže reakcije, odnosno bržeg prilagođavanja različitim zahtjevima i tržišnim pritiscima, menadžeri i ključni zaposlenici poslovnih banaka sve više moraju imati sposobnost razumijevanja cijelog niza različitih aspekata rizika (i s njima povezanih poslovnih problema) te biti svjesni nužnosti vertikalnog i horizontalnog komuniciranja uzduž matrice poslovnih linija i rizika, koji iz njih proizlaze, u svrhu osiguravanja održivog rasta.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom i širinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati, kako bi se omogućila dostatna učinkovitost poslovnih procesa, kao i stabilnost ukupnog poslovanja kreditnih institucija.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen petodnevni intenzivni 4th Annual Risk Management Academy program koji će, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domene kontrole i upravljanja najvažnijim kategorijama rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih risk menadžera te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni kontrole i integriranog upravljanja rizicima.

Po svojoj strukturi 4th Annual Risk Management Academy predstavlja tzv. Bootcamp tip edukacijskog programa, dakle intenzivnog i sveobuhvatnog programa tijekom kojeg će se polaznici upoznati sa svim bitnim kategorijama profila rizika suvremenih kreditnih institucija, njihovim teorijskim premisama te regulatornim zadatostima i praktičnim ograničenjima vezanim uz elemente sustava njihove kontrole i upravljanja.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom pet dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

Op2M usluge namjenjene managerima poslovnih banaka

  1. dinamikom razvoja kreditnog, tržišnog, operativnog i likvidnosnog rizika u portfelju, kao i ukupnog profila rizika suvremene kreditne institucije (od razine transakcije, odnosno one poslovnog događaja, do razine portfelja) s naglaskom na tipične situacije unutar aktualnog tržišno-regulatornog okruženja
  2. relevantnim metodama i alatima koji bankovnim profesionalcima stoje na raspolaganju, kako bi bili u stanju donijeti uravnotežene poslovne odluke, te optimalno upravljati ukupnim portfeljem i operacijama kreditne institucije; od onih vezanih uz procjenu i mjerenje pojedinih kategorija rizika, preko onih vezanih uz ograničavanje izloženosti svakome od njih, i onih putem kojih se ostvaruje mitigacija njihovog utjecaja, do onih vezanih uz kontrolu njihove razine i strukture, te upravljanje odgovarajućim kapitalom i likvidnosnim resursima institucije,
  3. specifičnim i relevantnim znanjima i vještinama, čime ćete doprinijeti potrebama Vaše organizacije za ostvarivanjem željene razine kompetitivnosti unutar vrlo zahtjevnog poslovno-regulatornog konteksta.

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz kontrolu i upravljanje svim bankovno-relevantnim kategorijama rizika, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. učinkovitu kontrolu i integrirano upravljanje rizicima u trenutnom kontekstu
 2. definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. redizajn ključnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihove prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni kontrole i upravljanja rizicima, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem management-u poslovnih banaka, kreditnih unija i leasing kuća
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva (Credit officer-ima)
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • ALM specijalistima
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Collateral officer-ima
 • Voditeljima projektnog financiranja i restructuring menadžerima
 • Specijalistima iz područja kreditne kontrole
 • Voditeljima BCP/BCM aktivnosti
 • Controlling i računovodstvenim analitičarima i menadžerima poslovnih banaka
 • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
 • Compliance officer-ima
 • IT stručnjacima

Dan 1: Tržišni rizik (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Komponente tržišnog rizika: Poslovna i regulatorska perspektiva
 2. Priča o dvije knjige: «Banking book» i «Trading book»
 3. Financijsko tržište i njegovi segmenti
 4. Mjerenje tržišnog rizika
 5. Recentne promjene regulatorne norme u domeni kapitalnih zahtjeva za rizike u knjizi trgovanja
 6. Kamatni rizik u knjizi banke: mjere i evolucija regulatornog tretmana
 7. Osnovne tehnike upravljanja tržišnim rizikom: od «hedging-a» do špekulacije
 8. Kontrola tržišnog rizika i «Treasury» limiti

 

Dan 2: Kreditni rizik (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Dinamika kreditnog rizika unutar kreditnog procesa
 2. Osnovna svojstva najvažnijih kategorija kreditnog rizika: «Default» i «recovery» risk, rizik kolaterala, rizik kreditne koncentracije, inducirani kreditni rizici
 3. Utjecaj promjena regulatorne norme na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom
 4. Od upravljanja do kontrole kreditnog rizika
 5. IFRS 9: Upravljanje modelima CrRisk i njihova validacija/backtesting

 

Dan 3: Likvidnosni rizik (Dada Radan, Sberbank)

 1. Terminološki uvod: od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
 2. Mjere likvidnosnog rizika: «stock» i «flow» pristup mjerenju
 3. Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
 4. Upravljanje likvidnosnim rizikom
 5. ILAAP i LAS – nove EBA smjernice upravljanja internom likvidnošću
 6. EBA comprehensive stress test
 7. Tržišni, likvidnosni i rizici druge ugovorne strane

 

Dan 4: Operativni rizik (Draženka Grebenar, Addiko)

 1. Vanjski pritisci na upravljanje operativnim rizikom
 2. Kvalitativno upravljanje ˝novim˝ operativnim rizikom
 3. Mjerenje operativnog rizika
 4. Integrirano upravljanje operativnim rizikom
 5. Case study

 

Dan 5: ERM / ICAAP (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Enterprise-wide koncept upravljanja rizicima: premise
 2. Osnovni pojmovi vezani uz ERM
 3. ICAAP i ILAAP – Primjena ERM koncepta na komercijalno bankarstvo
 4. Evolucija supervizorskog procesa provjere i ocjene (SREP)
 5. Otvorena pitanja i rasprava: EBAN-e SREP smjernice (SREP Guidelines)
 • Ponedjeljak – petak 13. – 17. 05. 2019.
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
  Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15
 • Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, 10000, Zagreb.
 • Neto iznosi 6.810,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH
 • Neto iznosi 885,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE
 • Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2d.o.o. po prijavi, najkasnije do 07.05.2019.
 • Naknada pokriva sudjelovanje na svih 5 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 5 ručkova te certifikat o sudjelovanju.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Dada Radan diplomirala je na ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Profesionalac je s velikim iskustvom u bankarskoj industriji. Jedan je od vodećih regionalnih stručnjaka iz područja ALM-a, upravljanja tržišnim i likvidnosnim rizikom. Područje interesa obuhvaća upravljanje rizicima, business intelligence, ALM te analizu financijskih instrumenata. Nakon dugogodišnjeg rada u Erste banci od nedavno obnaša funkciju Voditelja tima Poslovnog kontrolinga (Poslovanje s poslovnim subjektima Grupe) u Addiko banci.

 

Draženka Ralić(CFE)

U bankarskom sektoru radi više od 20 godina na poslovima kreditiranja pravnih osoba, upravljanja operativnim rizikom, osiguranju banke, upravljanja rizikom eksternalizacije, upravljanja kontinuitetom poslovanja, upravljanja projektima, usklađenošću poslovanja, upravljanjem rizikom informacijske sigurnosti, upravljanje rizikom prijevara, funkcija kontrole rizika općenito te raznim projektima kao što su implementacija: Basel II i III, BCM, ISMS, MIFiD, SEPA, Fraud Management, AML, card fraud, security protection, card transfromation i slično. Trenutno u Addiko banci obnaša funkciju Group Fraud Manager-a.

Od 2008. godine aktivni je regionalni predavač na temu operativnog rizika, rizika eksternalizacije, planova oporavka, izloženosti prema osobama u posebnom odnosu i usklađenosti poslovanja i srodne teme upravljanja rizicima. Područja uže specijalnosti su upravljanje rizicima, specifično operativnim rizikom i rizikom prijevara (OpRisk-CISI, Fraud-CFE, Security-ISO 27001 certifikat), rizikom eksternalizacije i rizikom usklađenosti poslovanja.

“What one does see, again and again, in the history of financial crises is that when an accident is waiting to happen, it eventually does.”

~ Reinhart & Rogoff

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851