U kojoj mjeri ste upoznati s kompleksnim i recentnim promjenama regulatornih zahtjeva induciranim novim makroekonomskim okolnostima u sklopu novih geopolitičkih izazova?

Da li ste svjesni novih kamatnih šokova u iznosu od 400 – 500 bp koji su se dogodili u frapantno brzom vremenskom roku, manje od godinu dana, i sada novih trendova smanjenja kamatnih stopa?

Koji su to poslovni izazovi s kojima smo se do sad morali suočiti od prilagodbe novom kamatnom riziku, kapitalnim zahtjevima (MREL…) do ESG regulative u okolnostima posljedica inflatornih pritisaka, zaokreta centralnih bankara, novih geopolitičkih zbivanja, kao i promjene kamatnog trenda (očekivanje pada stopa)?

Jeste li svjesni činjenice da današnji ALM manageri u aktualnom poslovnom okruženju moraju imati vrlo široki spektar znanja počevši od poznavanja razvijanja tržišta do konkretnih proizvoda tržišta novca i kapitala i u konačnici optimizacije kapitalnih pozicija i ALM rizika?

Jeste li u potpunosti ovladali novim standardom upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) koji je u potpunosti implementiran kroz CRRII uz sve dodatne promjene u zadnjih godinu dana (standardni kamatni šok od 200 bp vs realne okolnosti 400 -500 bp), kao i nove promjene po EBA smjernicama u 2024. godini (IRRBB/ CSRBB)?

Koliko kvalitetno balansirate putem ALM procesa između sve snažnijih regulatornih zahtjeva, kamatnih promjena, konkurentnog okruženja i novih geopolitičkih promjena, rastućih inflatornih pritisaka i mogućnosti recesije u nadolazećem periodu?

Op2M nudi rješenja i odgovore i stoga Vas pozivamo na trodnevni specijalistički edukacijski program:

9th Annual Asset – Liability Management Academy

Zagreb, Hotel Antunović
23. – 25. 09. 2024.

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene specijalistima i menadžerima iz područja upravljanja portfeljem, aktivom i pasivom, likvidnošću i sredstvima, regulatornom uskladom, problematičnim plasmanima, eksternalizacijom i kontinuitetom poslovanja te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja i prijenosa fokusa na metode provjerene u praksi.

Asset-Liability Management predstavlja tehniku efikasnog upravljanja strukture bilance kako bi se (1) održavao rizik unutar definiranih granica/limita i (2) ostvarila zarada na pozicijama upravljanja rizicima proizašlih iz poslovanja Knjige banke. Sama ALM tehnika razvijena je zahvaljujući metodološkom progresu kreiranja likvidnih financijskih tržišta temeljem kojih je omogućeno bankama uvezati rizike i transferirati ih u ALM bez zadiranja u poslovanje s klijentima, a sve s ciljem da prodajni sektori budu orijentirani sukusu poslovanja ne vodeći brigu o povezanim rizicima.

Da bi se navedeni rizici uvezali i transferirali preduvjet je potpuno i funkcionalno egzistiranje instrumenata tržišta novca i kapitala kako bi se efikasno optimirale likvidnosno/kamatne pozicije, rizici minimizirali i ostvarili benefiti za dioničare. U svijetlu novonastale situacije, iznimno jakih regulatornih zahtjeva kao i mnogih nepoznanica, promjene trenda kamatnih stopa, no uz još uvijek veliku količinu likvidnosti, zaista je potrebno dodatno optimirati likvidnosno kamatni model kako bi se umanjili rizici, održalo poslovanja i stvorila dobit u konačnici.

Unatoč značajnim razlikama unutar financijskih tržišta, gdje neka imaju širi spektar instrumenata, dok neka imaju ograničene likvidnosno kamatne alate, vrlo bitno je apostrofirati da model primjene je potrebno inkorporirati u poslovanje institucije vodeći računa da pojedine, specifične vrste rizika bankovnog poslovanja nije moguće transferirati putem financijskih instrumenata.

Eklatantan primjer navedenih rizika je kreditni rizik, kao i rizik nelikvidnosti, koji nije moguće transferirati, kako cjelovito, tako i djelomično. Stoga, upravljanje navedenim rizicima, s obzirom na to da zadire u dio poslovanja s klijentima (po internoj raspodjeli/definiciji) zahtijeva da ALM uspostavi sve više dodirnih točaka s TBM – om (Total Bank Management) kako bi i ova vrsta rizika, netransferabilna po svojoj prirodi, bila adekvatno upravljana, a struktura bilance optimirana i u konačnici „slobodni kapital“ transferirao u što lukrativnije proizvode.

U svjetlu implementiranih, vrlo zahtjevnih regulatornih standarda sublimiranih u finalizaciji Basel III globalnog standarda, u EU primjenjivog preko novog Europskog zakona o bankama CRD V / CRR II, pa i paketa CRD VI/ CRR III, još više je potrebno apostrofirati značaj ojačavanja kapitalnih pozicija, likvidnosnih omjera, kao u konačnici i upravljanje kamatnim rizikom.

Kako bi se uspješno prilagodili novim standardima, ALM manageri u današnjim poslovnim prilikama moraju imati vrlo široki spektar znanja, od proizvoda tržišta novca i kapitala do optimizacije kapitalnih pozicija i upravljanja rizicima.

Izazovi, jedan za drugim, samo slijede i dolaze, tako da smo svjedoci najave već nove revizije Europskog zakona o bankama kroz paket CRD VI / CRR III, a recenta revizija standarda upravljanja kamatnim rizicima (IRRBB – Interest rate risk in the Banking book) je zaživjela od sredine 2021. godine, s novim promjenama u 2024. godini, s tim da nas nove tržišne okolnosti uče ponovo novim lekcijama.

S druge strane, svjedoci smo vrlo velikih izazova zabilježenih u 2023. godini uzrokovanih iznimnim porastom kamatnih stopa, inflatornim pritiscima, no na žalost i novih geopolitičkih promjena. Od značajnih promjena i narušavanja ključnih makroekonomskih pokazatelja, do promjene trenda kamatnih stopa do u konačnici sve veće averzije za preuzimanjem rizika od strane financijskih institucija. Navedeno, ujedno inducira iznimno velike količine likvidnosti u sustavu, kako na lokalnom tržištu, tako i u Eurozoni, pa se javljaju velike prepreke prilikom reinvestiranja plasmana uz nedostatak lukrativnih investicijskih prilika koje konzekventno vode do sve većeg pritiska na kamatni svijet. U svijetlu svih izazova, svjedoci smo velikih volatilnosti kamatnih stopa, tako da referentne stope iznimno brzo rastu, a neizvjesnosti se dalje povećavaju.

U svijetlu vrlo velikih inflatornih pritisaka na globalnoj i EU razini, dizanja bazičnih kamatnjaka susrećemo se sa nepoznatom situacijom koja donosi nove rizike, što nam apostrofira značaj upravljanja likvidnosnim pozicijama i povezanim kamatnim modelom.

Navedeni događaji uz razvijanje cjelokupne makroekonomske situacije, kako u Republici Hrvatskoj, tako i lokalnim tržištima (SEE), stavljaju nove izazove pred banke kako bi uspjele ostvariti targetirane ciljeve i efikasno voditi ALM procese.

Ujedno, ulaskom Republike Hrvatske u monetarnu uniju, kao i preuzimanjem EUR, ispred ALM-a se postavljaju zahtjevni i izazovni zadaci koji zahtijevaju sofisticirana znanja, tehnike i vještine kako bi se rizici eliminirali, a ciljevi ostvarili.

Od iznimne je važnosti da uprave poslovnih banaka budu svjesne važnosti delegiranja relevantne odgovornosti unutar domene upravljanja bilančnom pozicijom, čime će dodatno ubrzati odlučivanje i olakšati ukupno upravljanje kreditnim institucijama u prilično ozbiljnim i izazovnim poslovno – regulatornim okolnostima.

Želeći omogućiti bankovnim profesionalcima uključenim u ALM proces, kao i u ukupni proces kontrole i upravljanja rizicima, razumijevanje ključnih aspekata sve složenijeg upravljanja bilančnom pozicijom kreditne institucije u 21. stoljeću, njihove uloge u tom procesu te tipičnih problema na koje će pri tom naići, osmislili smo jedinstveni edukacijski program 9th Annual Asset-Liability Management Academy.

Cilj akademije je sukladno prethodno navedenim okolnostima i poslovnom okruženju ponuditi cjelovita rješenja za prilagodbu regulatornim standardima, kao i za optimizaciju ALM pozicija kako bi se postigli targetirani planovi i održalo dugoročno stabilno i profitabilno poslovanje financijskih institucija.   

Ujedno, ne samo kroz ALM perspektivu, već i kroz potpuni obuhvat Total Bank Management-a, bit će pružen uvid u generalnu sliku optimizacije, kako kapitalnih pozicija, tako i likvidnosnog i kamatnog rizika.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni upravljanja ukupnom bilančnom pozicijom kreditnih institucija.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s:

1. Upravljanjem likvidnošću i likvidnosnim rizikom na strateškoj i operativnoj (dnevnoj i unutardnevnoj) razini
2. Kompleksnim regulatornim zahtjevima na području optimizacije kapitalnih i likvidnosnih resursa, kao i s njima vezanim elementima regulatornog izvještavanja
3. Dinamičkim upravljanjem ALM pozicijama i modelima optimizacije ukupnog profila rizika Banke
4. Transfernim cijenama (posebice prilagodbom FTP-a specifičnostima lokalno relevantnih poslovnih modela i lokalnog tržišta)
5. Nužnim elementima uspostave relevantnih tijela (ALCo – Asset-liability committee, LiCo – Liquidity Committee, TBM Comitee) nužnih za uspostavu integriranog procesa kontrole i upravljanja rizicima, koji će pridonijeti ostvarivanju ciljne profitabilnosti institucije

Želeći pomoći u rješavanju spomenutog problema, a imajući u vidu centralno značenje otvorenih pitanja vezanih uz upravljanje aktivom i pasivom u kreditnim institucijama, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program koji će njihovim zaposlenicima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Učinkovito integrirano upravljanje ukupnom bilančnom pozicijom institucije u trenutnom kontekstu
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije)
 3. Redizajn ALM-relevantnih poslovnih procesa koji će im pomoći tijekom procesa transformacije postojećih poslovnih modela, odnosno njihov prilagodbe novim tržišnim i regulatornim okolnostima.

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa, koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni upravljanja aktivom i pasivom, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

 • Višem i srednjem menadžmentu poslovnih banaka i leasing kuća
 • Voditeljima ALM odjela, ALM specijalistima i članovima ALCO odbora kreditnih institucija
 • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
 • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
 • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
 • Specijalistima iz područja regulatornog izvještavanja
 • Specijalistima iz područja financijskog kontrolinga i «business intelligence -a»
 • Bankovnim regulatorima i supervizorima
 • Internim revizorima i compliance officer-ima
 • IT stručnjacima
 • Eksternim konzultantima poslovnih banaka

Dan 1: Kontrola i upravljanje likvidnosnim rizikom i kamatnim rizikom u knjizi banke (Stjepan Anić, Op2M)

1. Likvidnosni rizik

  • Terminološki uvod: Od upravljanja likvidnošću do upravljanja likvidnosnim rizikom
   • Strateška i operativna razina upravljanja
   • Dvije kategorije likvidnosnog rizika
  • Evolucija regulatornog koncepta likvidnosne adekvatnosti
   • BaFin-ov koncept koeficijenta likvidnosti
   • LCR i NSFR: struktura i posljedice uvođenja
  • Mjere likvidnosnog rizika
   • ‘Stock’ i ‘flow’ pristup
  • Kontrola likvidnosnog rizika
   • Supervizorski monitoring likvidnosne adekvatnosti
   • Interna kontrola likvidnosnog rizika: CFP i ILAAP
   • Operativno upravljanje likvidnosnim rizikom u uvjetima krize

2. Kamatni rizik

  • Priča o dvije knjige: Specifikacija TB / BB delineacije
  • Mjere kamatnog rizika u knjizi trgovanja
   • Koncepti duracije i konveksnosti
  • Mjere kamatnog rizika u knjizi banke
   • Kamatni ‘sensitivity gap’, EaR and EVE
  • Kontrola kamatnog rizika u knjizi banke
   • Regulatorni tretman
   • IRRBB unutar ICAAP-a

Dan 2: Upravljanje aktivom i pasivom  (Tihomir Bublić, HPB)

 1. ALM – centralna bankovna funkcija & TBM (Total Bank Management) 
  • Brifing za dobro jutro >>> Jeste li jučerašnji vođa i ili ste otvoreni digitalnom svijetu
  • Market volatility, ekonomska recesija, inflacija, kamatni rizik
  • Total Bank Management ” optimizacija kapitalnih pozicija
  • Bazni procesi >>> definicija uloga/ odgovornosti
  • Panel diskusija >>> Predviđanje kamatnog rizika, volatilnosti i povratak profitabilnosti
  • Kviz >>> Q&A
 1. FTP – Funds Transfer Pricing – fondacija ALM procesa
  • Imperativ digitalne transformacije >>> profitabilnost vs upravljanje rizicima
  • Odabir krivulja prikladno vašem poslovnom modelu, customer / interest gap contribution?
  • Kako uspostaviti efikasni model na tržištima gdje tržište novca i kapitala ne funkcionira
  • Micro hedge vs macro hedge; Kontinuirano predviđanje i prilagođavanje
 1. Upravljanje kamatnim rizikom u Knjizi banke – zahtjevi za IRRBB
  • NMD modeli » state of the art metodologija temeljem 5Y MA
  • Benefiti sintetičkog hedging-a u odnosu na CVA efekt
  • Optimizacija kamatnog rizika» IRRBB razvijanje & projekcija
  • Going concern view vs Liquidity view » NII & EVE – SREP kategorizacija
  • YC risk / gap risk / basis risk / option risk / CSRBB (credit spread risk in a Banking book)
 1. Funding struktura – modeli kratkoročno / dugoročno upravljanje likvidnosti / Strukturni FX risk
  • Dvije likvidnosne točke – NMD’s vs oročeni depo (duracija godinu dana) vs dugoročna aktiva, simulacija
  • ALM & ILAAP proces, kako preko ILAAP procesa uspostaviti kontinuitet poslovanja?
  • Ekonomska / normativna perspektiva, Liquidity contingency plan, liquidity matrix
  • Možemo li pravovremeno obuhvatiti sve FX pozicije i upravljati istima?
  • Kako strateški promijeniti pozicije bilance koristeći derivatne proizvode, od FX swap, CCS?
  • Što smo naučili o FX risku?
 1. Kako povezati ALM & TBM procese tijekom povijesno narušenih tržišnih parametara?
  • Regulativa & regulativa » 2023
  • Kako dalje? » sinergija ALM & TBM alata kao rješenja poslovnih procesa

Dan 3: ALM, kontroling i izvještavanje (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Bilanca, strukture i promjene
  • Ugovoreni novčani tokovi – pricing funkcije
  • Podržavanje strukturnih bilančnih pretpostavki
  • Bihevioralni novčani tokovi – ugradnja statističkih modela
  • Modeliranje ponašanja depozita, iskorištenosti limita
  • Modeliranje klijentskog ponašanja i prodaje novog volumena
 1. P/L, izračun i alokacija profitabilnosti
  • Metode izračuna transfernih cijena (FTP)
  • Ugradnja NSFR, LCR i ostalih regulatornih zahtjeva u FTP metodologiju
  • IFRS 9 kao premija kreditnog rizika na krivulji prinosa
  • Usporedba s Basel II metodologijom (dual calibration approach)
  • Troškovno računovodstvo (activity based costing)
  • Ostale komponente izračuna profitabilnosti
 1. Procesna implementacija
  • Podatkovne podloge i izvori podataka (IT)
  • Integracija rizika i financija
  • Otvorene infrastrukture
  • Risk based pricing (ugradnja metodologija u operacije)
Hotel Antunović Zagreb

Hotel Antunović Zagreb

 • ponedjeljak – srijed 23. – 25. 09. 2024
 • Hotel Antunović, Zagrebačka avenija 100a, Zagreb
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00;
 • [Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15]

• Neto po polazniku 620,00€ + PDV (25%)
• Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 19.09.2024.
• Naknada pokriva sudjelovanje na sva tri dana edukacijskog programa, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, 6 osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te Certifikat o sudjelovanju.

Prijavni obrazac možete naći u prilogu Pozivnog pisma ili na stranicama tvrtke Op2M. Molimo Vas da prijave šaljete na prijave@op2m.eu.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz slijedeće programe možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić bavi se problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u financijskim institucijama unutar Regije. Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te predavač i konzultant s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Bublić dugodišnje bankarsko iskustvo gradi od početka 2000. godine u Bank Austria Creditanstalt preko HypoVereinsbank do finalizacije akvizicije Splitske banke kada karijeru dalje nastavlja u Erste bank, HAAB, te Hrvatska poštanska banka. Specijalizirao se za područje ALM-a, upravljanje likvidnosti, tržišnih rizika, regulatornog područja, poslovnih modela banka, kao i organizacije total bank management-a. Od 2007. godine izvršno je odgovoran za ALM u HAAB, a od kraja 2015. godine u Hrvatskoj poštanskoj banci.Tijekom dugogodišnje bankarske prakse, vodio je, i ujedno sudjelovao kao predavač/moderator na brojnim međunarodnim konferencijama i specijalističkim seminarima.

“The first step in the risk management process is to acknowledge the reality of risk. Denial is a common tactic that substitutes deliberate ignorance for thoughtful planning.” ~ Charles Tremper

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.
Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851