Hotel DoubleTree by Hilton, Zagreb
srijeda, 17.04.2019. od 8:30h do 11:00h

IFRS 9 ECL models back-testing and validation Business Breakfast

Jeste li spremni zadovoljiti zahtjevu IFRS 9 standarda koji traži da kreditne institucije redovito preispituju metodologiju i pretpostavke korištene za procjenu očekivanih kreditnih gubitaka kako bi se smanjile razlike između procjena i stvarnog iskustva s kreditnim gubicima?

Jeste li sukladno tom zahtjevu spremni razviti, implementirati i relevantnim internim aktima dokumentirati sveobuhvatni proces neovisnog back-testinga i validacije internih modela kreditnog rizika (uključujući sve njihove komponente) koji će im omogućiti bolju i argumentiranju interakciju sa supervizorima i revizorima?

Jeste li s tim u vezi već sad osmislili i spremni implementirati i širi okvir za upravljanje modelima kreditnog rizika koji pokrivaju životni ciklus relevantnih financijskih instrumenata, kojega je pod-okvir za back-testing i validaciju sastavnim dijelom?

Spomenuti pod-okvir za back-testing i validaciju minimalno uključuje:

 • Upravljanje modelima kreditnog rizika
 • Jasne uloge i odgovornosti u procesu back-testinga i validacije
 • Opseg i metodologija validacije
 • Dokumentiranost
 • Nezavisni pregled i ocjena procesa back-testinga i validacije modela

Tijekom ovog business breakfasta bit će (1) opisane ključne potencijalne implikacije rizika korištenih modela kreditnog rizika, kao i (2) važnost njihovog back-testinga i validacije, te će biti (3) razjašnjene ključne korektivne mjere u cilju minimizacije utjecaja rizika modela na objektivnost procjene vrijednosti kreditnih izloženosti u portfeljima poslovnih banaka.

Stručnjaci Op2M tima su tijekom prethodnog razdoblja osmislili i operativno vodili brojne projekte tijekom kojih su pomogli različitim financijskim institucijama i regulatorima u SEE Regiji implementirati sve ključne procese, sustave, modele, organizacijske prilagodbe, interne akte i odluke, kao i prenijeti potrebna znanja i kompetencije potrebne za uspostavu pune usklađenosti sa zahtjevima IFRS 9 standarda.

Sudjelovanje na Business Breakfastu je slobodno uz prethodnu registraciju.

Agenda

 1. ECL: praktična iskustva u razvoju i implementaciji modela kreditnog rizika (PD i LGD)
  • Dva pristupa modeliranju vjerojatnosti neplaćanja (PD) – Time bucketing vs. Credit ratings
  • Dva pristupa modeliranju gubitka od neplaćanja (LGD) – Cure rate vs. Work-out LGD
 2. Okvir za upravljanje modelima kreditnog rizika za izračun ECL-a
  • Sadržaj i struktura Okvira (osnovni elementi)
  • Pod-okvir za validaciju modela kreditne kvalitete
  • Pod-okvir za back-testing modela parametara kreditnog rizika
 3. Ostali stake-holderi u procesu
  • Koja je uloga interne revizije u uspostavi sustava internih kontrola u procesu izračuna ECL-a?
  • Očekivanja revizora i supervizora vezana uz BT/V proces

 

Pitanja na koja ćemo ponuditi odgovore

 • Zašto IFRS 9 standard zahtijeva back-testing i validaciju ECL modela?
 • Što je to rizik modela i koja je uloga uprave i višeg menadžmenta u njegovoj kontroli i mitigaciji?
 • Koji su nužni elementi okvira za upravljanje modelima kreditnog rizika?
 • Kako back-testirati i validirati ECL modele te dosljedno preispitati valjanost njihovih temeljnih pretpostavki?
 • Kako uspostaviti neovisni pod-okvir za  back-testing i validaciju modela koji je prihvatljiv supervizorima i revizorima?
 • Kako su u procesu upravljanja modelima kreditnog rizika podijeljene odgovornosti razvojnog tima, validacijske funkcije, funkcije interne revizije i uprave kreditne institucije?
 • Što sadržava neovisna provjera i ocjena procesa back-testinga i validacije modela i tko ju provodi?
 • Koje su nužne kompetencije ključnih funkcija uključenih u BT/V proces?
 • Koji su ključni izazovi (i nužne akcije) pred kreditnim institucijama u RH i SEE

 

Predavači

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Damir Bračko dugogodišnje iskustvo u bankarskom sektoru stekao je u sektorima Kontrolinga i Upravljanja rizicima. Kroz sve razine u Sektoru Kontrolinga obavljao je poslove izrade redovnih izvješća za Upravu, Nadzorni odbor te regulatorna tijela, izradu financijskih planova, Cost controlling, ad hoc analize za Upravu i ostale korisnike, analizu profitabilnosti prodajnih centara, izradu Group consolidated report-a za vlasnike te Treasury controlling. U Sektoru Upravljanja rizicima stekao je iskustvo kao savjetnik za metodologije rizika obavljajući poslove praćenja, usklađivanja s regulativom i predlaganja novih metodologija kontrole i procijene rizika u poslovanju banke, izračuna i kontrole očekivanih kreditnih gubitaka, izračuna i planiranja internih kapitalnih zahtjeva, sudjelovanja u upravljanju ostalim rizicima, analiza promjene risk politike na financijski rezultat banke, izradu plana oporavka Banke, stress testovi za kreditni rizik, projekt implementacije IFRS 9 te izradu Plana za očuvanje kapitala.

Prijava

Sudjelovanje na Business Breakfastu je slobodno uz prethodnu registraciju.

Prijave šaljite na zgrbavac@op2m.eu

*napomena: po instituciji max 2 prijave

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851