Hotel Palace

Hotel Palace, Zagreb
17. – 19. 10. 2018.

IFRS 9 SEE MasterClass 2018.

Zanima li Vas

 • Kakvi su prvi učinci primjene novog standarda na bilance poslovnih banaka u zemljama SEE Regije,
 • Kako primjena novog standarda klasifikacije i vrednovanja financijskih instrumenata utječe na razine regulatornih kapitala poslovnih banaka,
 • Koja su očekivanja lokalnih supervizora vezana uz klasifikaciju financijskih instrumenata  (tj. koji su minimalni zahtjevi vezani uz test poslovnog modela i SPPI test),
 • Postoje li još uvijek otvorena pitanja vezana uz implementaciju standarda u domeni modifikacije financijskih instrumenata, POCI instrumenata i (ne)priznavanja kamatnih prihoda vezanih uz izloženosti s najvećom razinom kreditnog rizika,
 • Koji su glavni podatkovni, metodološki i kompetencijski izazovi vezani uz modeliranje očekivanog kreditnog gubitka,
 • Kako izbjeći ‘black-box effect’ prilikom implementacije modela kreditnog rizika,
 • Koji su minimalni zahtjevi lokalnih supervizora vezanih uz validaciju i back-testing korištenih modela kreditnog rizika,
 • Kako implementirati dobre prakse i EBA-ine smjernice vezane uz klasifikaciju i vrednovanje financijskih instrumenata u lokalni kontekst – što je primjenljivo, a što ne u lokalnom kontekstu,
 • Koja su kritična pitanja vezana uz postupke dodjele razine (‘stage-a’) kreditnog rizika i probacijske kriterije,
 • Na koji način su određene poslovne banke koje posluju u SEE Regiji primijenile prudencijalno definirane tranzicijske aranžmane.

Ukoliko Vas zanima gdje na jednom mjestu dobiti jasne i razumljive odgovore na ova i slična pitanja

Imamo rješenje za Vas!

Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na trodnevni intenzivni specijalistički edukacijski program

IFRS 9 SEE MasterClass 2018

u sklopu naše Op2M/Trainer linije usluga namijenjene menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja financijama, aktivom i pasivom, kreditnim i trgovačkim portfeljem, problematičnim plasmanima, likvidnošću, te svim tipovima rizika kojima su kreditne institucije izložene u svom poslovanju, kao i ostalim profesionalcima unutar različitih područja poslovnog bankarstva koji žele kontinuirano graditi bazu svojih postojećih znanja i vještina, putem razvijanja kritičkog razmišljanja temeljenog na prijenosu fokusa na metode i tehnike provjerene u praksi.

IFRS 9 SEE MasterClass je osmišljen kako bi se povećala razina razumijevanja temeljnih pojmova, principa i elemenata novog standarda klasifikacije i vrednovanja financijskih instrumenata, kao i praktičnih znanja bankovnih specijalista i menadžera vezana uz njegovu implementaciju. Na temelju bogatog iskustva Op2M tima stečenog tijekom protekle dvije godine na projektima vezanim uz transpoziciju standarda u lokalne regulatorne okvire (u suradnji s nadležnim lokalnim regulatornim tijelima), kao i na onima vezanim uz implementaciju svih aspekata IFRS 9 standarda u metodologije, procese i IT okoline kreditnih institucija u RH i u SEE, osmislili smo ovaj intenzivni edukacijski program koji u razmjerno kratkom roku osposobljava participante konkretnim i provjerenim znanjima na temelju kojih mogu sagledavati tipične rizike te operativno rješavati praktične probleme vezane uz implementaciju svih komponenata IFRS 9 standarda.

Op2M/Trainer IFRS 9 SEE MasterClass se izdvaja od drugih programa vezanih uz sličnu tematiku po tome što ovaj edukacijski program omogućuje participantima stjecanje znanja od renomiranih stručnjaka iz područja financijskog kontrolinga i upravljanja rizicima s velikom količinom praktičnog iskustva vezanog uz implementaciju IFRS 9 standarda u zemljama SEE Regije, što između ostalog uključuje detaljno poznavanje lokalnih specifičnosti primjene navedenog standarda. Zbog svega navedenog možemo reći da IFRS 9 SEE MasterClass predstavlja gotovo neizostavan resurs za sve bankarske profesionalce (posebno one iz područja financija, računovodstva, upravljanja rizicima i interne revizije) koji su usmjereni na ciljani razvoj svoje karijere, kao i prikladnu platformu koja stoji poslovnim bankama na raspolaganju za podizanje ukupne razine teorijskih i praktičnih znanja svojih timova zaduženih za implementaciju IFRS 9 standarda, te održavanje i buduću nadogradnju svih metodologija, modela, procesa i podatkovno-tehnoloških rješenja vezanih uz navedeni standard.

Bez obzira hoće li se implementacija IFRS 9 standarda, tijekom vremena, pokazati korisnom po ukupno poslovanje financijskih institucija, ista će zasigurno poboljšati način na koji će institucije koristiti podatkovne i analitičke resurse u svrhu segmentacije, prioritizacije i optimizacije svojih poslovnih aktivnosti, kao i poticanja odgovornog i održivog kreditiranja, odnosno investiranja.

U poslovnom okruženju koje je sve više karakterizirano povećanim zahtjevima za financijskom analitikom i regulatornim izvještavanjem, sve je veća potreba za menadžerima i ključnim kadrovima, koji imaju sposobnost multidisciplinarnog pristupa problemu usklađivanja upravljanja financijama i rizicima financijskih institucija s njihovom profitabilnošću.

U skladu s time, na domaćem smo tržištu svjedoci pojačane potrebe za onom razinom i širinom ekspertize u poslovanju koju trenutno dostupni resursi u dobrom dijelu organizacija nisu u mogućnosti osigurati, kako bi se omogućila dostatna učinkovitost poslovnih procesa, kao i stabilnost ukupnog poslovanja kreditnih institucija.

Stoga je, imajući u vidu povećanu razinu angažiranosti Vaših dragocjenih resursa, osmišljen trodnevni intenzivni IFRS 9 SEE MasterClass program koji će, fokusirajući se na najrelevantnija pitanja iz domena računovodstva, financijskog kontrolinga i upravljanja kreditnim rizikom vezanih uz novi računovodstveni standard, u relativno kratkom vremenu opremiti sudionike punim rasponom ključnih znanja i vještina, koje će poboljšati njihovu učinkovitost kao pragmatičnih financijskih i risk menadžera, te upotrebljivost u različitim operativnim kontekstima vezanim uz implementaciju, održavanje i nadogradnju internih IFRS 9 okvira.

Ovaj edukacijski program je osmišljen kao jedinstveno multidisciplinarno edukacijsko iskustvo za suvremene bankovne profesionalce koji žele ostati aktualni i relevantni unutar brzo mijenjajućeg poslovno-regulatornog konteksta, zbog čega im je potrebna konsolidacija i rekapitulacija postojećih znanja, kao i unaprjeđenje postojećeg seta kompetencija u domeni financijskog kontrolinga i upravljanja kreditnim rizikom.

Po svojoj strukturi IFRS 9 SEE MasterClass predstavlja intenzivni i sveobuhvatni program tijekom kojeg će se polaznici upoznati sa svim premisama i bitnim komponentama novog računovodstvenog standarda, kao i specifičnostima (uključujući praktična i supervizorska ograničenja) vezanim za njegovu implementaciju u poslovnim bankama unutar SEE Regije.

Renomirani stručnjaci s dugogodišnjim praktičnim iskustvom će Vas tijekom tri dana ovog jedinstvenog programa upoznati s dobrim praksama i naučenim lekcijama vezanim uz:

 • Proces klasifikacije financijskih instrumenata u portfeljima poslovnih banaka, s naglaskom na tipične instrumente koji se mogu naći unutar portfelja poslovnih banaka prisutnih u RH i SEE
 • Razvoj (uključujući kalibraciju, testiranje i inicijalnu validaciju), implementaciju i ‘back-testing’ svih komponentnih modela kreditnog rizika potrebnih za izračun jednogodišnjih i cjeloživotnih vrijednosti ECL-a (PD, LGD, CCF)
 • Proces vrednovanja tipičnih financijskih instrumenata u svakom od računovodstvenih modela vrednovanja definiranih novim standardom (FVtPL, FVtOCI i AC)

Želeći pomoći u rješavanju još uvijek otvorenih pitanja vezanih uz implementaciju, održavanje i nadogradnju internih IFRS 9 okvira poslovnih banaka, tvrtka Op2M, koristeći se ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem praktičnom iskustvu na tržištima SEE Regije, svojim partnerima iz bankovne ‘industrije’ nudi ovaj sveobuhvatni edukacijski program, koji će njihovim zaposlenicima i menadžerima, sudionicima programa, u kratkom roku omogućiti usvajanje svih znanja nužnih za:

 1. Implementaciju internog IFRS 9 okvira poslovnih banaka u trenutnom poslovno-regulatornom kontekstu,
 2. Definiranje svoje uloge unutar postojeće organizacijske i procesne strukture (uvažavajući veličinu svake pojedine institucije), te
 3. Redizajn ključnih poslovnih procesa, koji će im pomoći tijekom procesa razvoja i implementacije internog IFRS 9 okvira (uključujući razvoj i implementaciju svih komponentnih algoritama, modela i metodologija).

Vjerujemo da ćete prepoznati relevantnost i aktualnost ovog, u SEE Regiji jedinstvenog, edukacijskog programa koji će Vam, uz stjecanje široke kompetencijske baze u domeni razvoja, implementacije, održavanja i nadogradnje IFRS 9 standarda, omogućiti i promptnu primjenu stečenih znanja, čime ćete osigurati dodanu vrijednost poslovanju, kako Vaše institucije, tako i Vas osobno.

Svim ključnim zaposlenicima i menadžerima kreditnih institucija, odnosno svim suvremenim bankovnim profesionalcima koji žele na brz i učinkovit način premostiti jaz između klasičnih znanja i dramatično promijenjenih potreba vezanih uz stvarno poslovanje.

Dakle:

  • Višem i srednjem manadžmentu poslovnih banaka, kreditnih unija i leasing kuća
  • Voditeljima odjela upravljanja rizicima, risk menadžerima i ostalim specijalistima iz područja kontrole i upravljanja rizicima (Risk officer-ima)
  • Voditeljima odjela računovodstva i financijskog kontrolinga, te controlling i računovodstvenim analitičarima i menadžerima poslovnih banaka (Controlling officer-ima)
  • Relationship menadžerima, kreditnim analitičarima te kreditnim referentima u sektorima gospodarstva i građanstva (Credit officer-ima)
  • Specijalistima u sektoru interne kontrole i revizije
  • Compliance officer-ima
  • Menadžerima i specijalistima iz područja upravljanja sredstvima (Treasury officer-ima)
  • ALM specijalistima
  • Specijalistima za upravljanje portfeljem (Portfolio menadžerima)
  • Collateral officer-ima
  • IT stručnjacima

Dan 1: Klasifikacija financijskih instrumenata (Alen Ambrinac, Op2M)

 1. Uvod u IFRS 9 standard (Stjepan Anić, Op2M)
 2. Komponente procesa klasifikacije: Poslovna i regulatorska perspektiva

 

Dan 2: Vrednovanje financijskih instrumenata (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka (FVtPL)
 2. Financijski instrumenti koji se mjere po metodi amortizacijskog troška (AC)
 3. Financijski instrumenti koji se mjere po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (FVtOCI) (Alen Ambrinac, Op2M)
 4. Utjecaj promjena računovodstvene norme na kontrolu i upravljanje kreditnim rizikom, te na upravljanje portfeljom

 

Dan 3: Modeliranje kreditnog rizika za potrebe određivanja očekivanog kreditnog gubitka (Stjepan Anić, Op2M)

 1. Terminološki uvod: Od kreditne sposobnosti do boniteta
 2. Modeli kreditne kvalitete – Kreditni skoring i rejting
 3. Komponente ECL-a – Koncept, dobre prakse, praktična pitanja, lokalne specifičnosti, supervizorska očekivanja
 4. Procesna implementacija
 • Srijeda – petak 17. 10.– 19. 10. 2018.
 • Hotel Palace, Trg Josipa Jurja Strossmayera 10, Zagreb, RH
 • Edukacijski program počinje svaki dan u 9:00, te traje do 16:00. Registracija se obavlja prvog dana između 9:00 i 9:15.
  • Neto iznosi 4.125,00 kn + PDV (25%) po polazniku iz RH. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 10. 10. 2018.
  • Neto iznosi 554,00 € + PDV (25%) po polazniku iz SEE. Uplata se obavlja na račun tvrtke Op2M d.o.o. po prijavi, najkasnije do 10. 10. 2018.
  • Naknada pokriva sudjelovanje na sva 3 dana edukacijskog programa uz korištenje konferencijske dvorane, pripadni radni materijal u tiskanom obliku, blok, olovku, osvježenja uz kavu/čaj u pauzama, 3 ručka te certifikat o sudjelovanju

Svi polaznici koji se prijave do 25.09.2018. mogu nam poslati do 2 pitanja vezana uz tematiku edukacijskog programa, a na koja ćemo obratiti posebnu pažnju tijekom opisa s njima vezanih tema unutar edukacijskog programa (Napomena: Na zahtjev će biti pripremljeni i detaljni odgovori koji će po završetku edukacijskog programa biti dostavljeni polaznicima).

Op2M logotipTvrtka Op2M svojim partnerima pomaže u transformaciji poslovanja čineći ga optimalnijim, a time i održivijim, te sigurnijim. U svom se pristupu poslovnim problemima Op2M koristi ekstenzivnom razinom ekspertize temeljene na višegodišnjem iskustvu unutar financijske industrije. Pri tom, kroz suradnju koja je u potpunosti prilagođena potrebama Vaše organizacije, kreira cjelovita rješenja, koja se razmjerno brzo implementiraju te, uz osiguranje prijenosa relevantnih znanja, produciraju konkretan i pozitivan učinak na poslovanje.

Vjerujemo da u našoj paleti usluga strukturiranoj kroz tri programa:

 • Op2M/Advisor – Prijenos stručnih znanja kroz široki spektar konzultantskih usluga, te osmišljavanje i implementacija najboljih rješenja za Vašu organizaciju
 • Op2M/Trainer – Edukacijski programi skrojeni na temelju razumijevanja Vaših kompetencijskih potreba
 • Op2M/VirtualOptom – svi naši standardni programi usluga sad su dostupni putem VideoConf, web i e-mail kanala koji omogućuju neizravni način komunikacije
 • Op2M/RiskExpert-On-Demand – usluga brzog unajmljivanja eksperata s ciljano odabranim tipovima ekspertize i razinama iskustva iz industrije, kao i njihovo ‘posuđivanje’ uzduž cijele organizacije
 • Op2M/AskOptom – u vrlo kratkom roku dobivanje konkretnog, intuitivanog i jednostavno razumljivog odgovora na predmetno pitanje, što klijenta u vrlo kratkom roku vraća u njegov i onako pretrpani, raspored rješavanja operativnih zadataka
 • Op2M/SystemArchitect – Osmišljavanje sistemske arhitekture, sposobne ispuniti identificirane poslovne zahtjeve i prioritete, temeljene na analizi postojeće informacijsko-tehnološke infrastrukture, možete pronaći upravo ono što je Vašoj instituciji u ovom trenutku potrebno.

Stjepan Anić

Stjepan Anić se bavi problematikom kontrole i upravljanja rizicima u financijskim institucijama, te istraživanjem i modeliranjem u području procjene, mjerenja i monitoringa financijskih rizika, kao i na širem području financijskog modeliranja. Praktična iskustva stjecao je tijekom dugogodišnje karijere u poslovnim bankama na pozicijama od project menadžera do člana uprave, te kroz konzultantske angažmane vezane uz optimizaciju poslovnih procesa, corporate governance, regulatornu uskladu i upravljanje rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje te u kreditnim institucijama unutar Regije. Tijekom godina obnašao je značajne funkcije unutar hrvatske financijske zajednice.

Renomirani je dugogodišnji regionalni stručnjak iz područja kontrole i upravljanja rizicima te regulatorne usklade u financijskim institucijama, kao i konzultant i predavač s dugogodišnjim iskustvom u zemlji i inozemstvu.

Alen Ambrinac bavi se utjecajem poslovnih događaja, računovodstvenih standarda, regulatornih pravila na financijske izvještaje poslovnih subjekata, a posebno financijskih institucija. Bogato iskustvo stekao je kroz 15 godišnje iskustvo kao ovlašteni revizor na pozicijama od asistenta do direktora u vodećoj međunarodnoj revizorskoj kući radeći prvenstveno s financijskim institucijama, kao i član uprave zadužen za financije i upravljanje rizicima u vodećoj regionalnoj tvrtki za prijevoz. Alen je predan prepoznavanju potreba klijenata i vođenja kroz izazove vezane uz računovodstvo, financijski kontroling te financijsko izvještavanje i respektabilan stručnjak u tim domenama s izvrsnim poznavanjem poslovnog i regulatornog okruženja unutar Regije.

“Inside of every problem lies an opportunity.”

~ Robert Kiyosaki

Op2M/Trainer

Uskladite svoje edukacijske potrebe s poslovnim ciljevima i vrijednostima!

Op2M/Advisor

Smanjite neizvjesnost putovanja kroz složeni i brzomjenjajući financijski krajobraz!

Op2M/System Architect

Izgradite fleksibilnu sistemsku arhitekturu po mjeri vašeg poslovanja.

Op2M d.o.o., Strojarska cesta 20, 10 000 Zagreb, Hrvatska MB:04148541 OIB: 05789083851 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080888976.

Temeljni kapital iznosi 20.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Osnivač i jedini član društva: Stjepan Anić.

IBAN: HR8324020061100684694 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d., Zagreb, OIB: 23057039320

SWIFT: ESBCHR22 PDV ID: HR05789083851